فایل دانشگاهی – سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در صحن کارخانه با استفاده از …

محققین بسیاری با دیدگاه‌های مختلف، چارچوب‌های متنوعی را برای سطوح سفارشی‌سازی پیشنهاد کرده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.پاین[۱۴] و گیلمور[۱۵] چهار سطح برای

Read more