عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی …

اثربخشی روش‌های فاکتور تحویلی تعداد تحویل‌های بدون نقص فاکتورداردرصد تحویل‌های ضروریغنای اطلاعاتی در تحویل‌های در حال انجامدرصد کالاهای تمام‌شده‌ی در حال انتقالعملکرد قابلیت اطمینان تحویل

Read more