بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۳۳

. پیشین، ص ۷-۴۱۶٫ ↑   . ج. مارک گازیوروسکی، سیاسی خارجی آمریکا و شاه، ص ۱۵۳٫ ↑   . محمدناصر صولت قشقایی، پیشین، ص ۴۱۹٫ ↑  

Read more