منبع دانلود فایل های پایان نامه ارشد بلاگ

پایان نامه مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای...

دانلود پایان نامه مراجع صالح به رسیدگی علیه شهرداری در دعاوی جبران خسارات ناشی از عیب معبر

در این گفتار با توجه به مطالب ارائه شده (در مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری) این سوال مطرح است که متضرر از اعمال و اقدامات منسوب دولت و موسسات عمومی ( و در...

دانلود پایان نامه ارشد – اجرای قانون و اعمال حاکمیت-مسئولیت دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها – فروش پایان نامه

اجرای قانون و اعمال حاکمیت در این قسمت ابتدا به جاست که به بررسی اعمالی که شهرداریها انجام می دهند پرداخته و سپس بررسی نماییم که آیا شهرداری ها در ایران اعمالی انجام می...

پایان نامه ضمان ید-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

ضمان ید مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگر تسلط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً، ضامن آن مال می شود و تا زمانی که آن...

دانلود پایان نامه ارشد – بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

یکی از واحدهایی که در قانون جدید حمایت خانواده، در کنار دادگاه های خانواده، پیش بینی شده است، مراکز مشاوره خانوادگی می باشد. پیش بینی این نهاد در قانون موضوع بحث، ابتکار نوینی در...

پایان نامه دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه – قانون جدید حمایت خانواده

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است...

فروش فایل پایان نامه : بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

آدلر (1937؛ به نقل از هرمزی نژاد، 1380) ابتدا از میل به قدرت به عنوان نشانه ای از تلاش های ارگانیسم برای سازگار شدن با احساس درماندگی حاصل از تجارب کودکی سخن می راند،...

پایان نامه سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری -جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

آیین دادرسی از جمله شاخه ها و بخش های حقوق جزاء است. در حقوق کلاسیک در تعریف آن آمده است. «مجموعه قواعد مقرراتی که برای کشف وتحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی...

سنن اجتماعی و قومی در معماری

فرهنگ، مقوله پیچیده وچند بعدی است، با بارارزشی وعلمی پررنگی که درهاله یاهاله هایی ازابهام وگنگی فرورفته وهمین امر، شناختن آن را ازهرجهت مشکل ساخته و می سازد انسان، بعنوان خالق فرهنگ، علاقه ویژه...