برچسب: تنظیم هیجان

نگارش پایان نامه درباره : نشخوار فکری

ابزار مورد استفاده برای سنجش نشخوار فکری، مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری[1] (RRS)، از پرسشنامه سبک های پاسخ[2](RSQ)  می باشد که توسط نالن- هاکسما و مارو[3] (1991) ساخته شده است. پرسشنامه سبک های...

تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری

تاریخچۀ مطالعه در بارۀ نشخوار فکری به نظریه پردازانی مانند آرون تی. بک[1] (1921) برمی گردد، او با مطالعه بر روی افراد افسرده به نقش مهم نشخوار فکری در پایداری علائم افسردگی پی برد...