دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

شیوه اجرا: در این جلسه هدف از برگذاری جلسات آموزشی برای اعضای گروه مطرح گردید، سپس معارفه با اعضای گروه انجام شد ودر زمینه چگونگی تشکیل

Read more