دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای …

۱-۷-۲) فرضیه های فرعی۱: نهاد هایی تعقیب، تحقیق،مراقبت (زندان)درجلوگیری ازجرم موثرمی باشند.۲: آموزشهای مذهبی ودینی درکاهش ارتکاب نوجوانان وجوانانبه بزه موثراست.۳ :جرم انگاری درجرائم کوچک

Read more