منابع مقالات علمی : اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه …

در هنگام ذخیره سازی در شرایط مزرعه پایداری خود را حفظ کنند.توانایی رقابت با میکروبهای بیماریزا در روده، بر سر تصاحب جایگاه و مواد غذایی

Read more

تحقیق دانشگاهی – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت ۱۲

در تمامی مطالعات آزمایشی، لاکتوباسیلها برای نشان دادن پدیده پروبیوزیس استفاده شده اند. این امر بیشتر زمینه و علت تاریخی دارد؛ چراکه بکارگیری برخی از

Read more

دسترسی متن کامل – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت …

۹-۴ ۳ انتروکوکوس فاسیوم ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g ۹-۴ ۴ بیفیدوباکتریوم ترموفیلوم ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g ۹-۴ ۱-۵- ویژگی های پریمالاک:۱) دارای جمعیت قابل شمارش باکتریایی CFU/g ۸+۱۰×۱و سازگار با

Read more

جستجوی مقالات فارسی – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- …

هدف از گنجاندن میکروارگانیسمهایی که به عنوان پروبیوتیک به جیره افزوده میشوند، تقویت جمعیت میکروبی آسیبدیده دستگاه گوارش است. از انواع این گروه میکروارگانیسمها میتوان

Read more