مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان …

مشوق‌های برتر آینده داخلی یا خارجینمودار ۲-۲- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان۲-۱۳-۴- تئوری اسناد رهبریطبق تئوری اسناد ما رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم و سپس علت‌های

Read more