بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن- قسمت ۸۴

 • در مورد این گویه که «در اولین برخورد به کسی اعتماد نمی کنم.» اکثر پاسخگویان (۶/۷۰ درصد) موافق یا کاملا موافق ، ۶/۲۰ درصد تا حدی و ۷/۸ درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.

 

 • از نظر ۹/۱۵ درصد پاسخگویان خواندن نماز به ندرت، ۷/۲۴ درصد گاهی، ۹/۲۷ درصد اکثر اوقات و ۶/۲۰ درصد همیشه صورت می گیرد. در ضمن حدود ۱۱ درصد پاسخگویان نیز اصلا نماز نمی ۱/۲۷ درصد از پاسخگویان به ندرت، ۱/۳۴ درصد گاهی، ۹/۱۶ درصد اکثر اوقات و ۹/۱۰ درصد همیشه قرآن می خوانند. ضمنا حدود ۱۱ درصد از پاسخگویان اصلا قرآن نمی خوانند.

 

 • ۱/۲۷ درصد از پاسخگویان به ندرت، ۱/۳۴ درصد گاهی، ۹/۱۶ درصد اکثر اوقات و ۹/۱۰ درصد همیشه قرآن می خوانند. ضمنا حدود ۱۱ درصد از پاسخگویان اصلا قرآن نمی خوانند.

 

 • داده های به دست آمده حاکی از آن است که ۵/۱۲ درصد از پاسخگویان به ندرت، ۲/۱۸ درصد گاهی، ۵/۳۰ درصد اغلب و ۳/۳۳ درصد همیشه به دعا و نیایش می پردازند.

 

 • از نظر ۵/۱۲ درصد از پاسخگویان به ندرت، ۲/۲۳ درصد گاهی، ۲۵ درصد اکثرا و ۳/۲۰ درصد همیشه به انجام فریضه روزه می پردازند. ۱۹ درصد از پاسخگویان نیز اصلا روزه نمی گیرند.

 

 • نتایج به دست آمده نشان می دهد که؛ حدود ۲۱ درصد از پاسخگویان به ندرت، حدود ۵/۲۱ درصد گاهی، ۷/۲۴ درصد اکثر اوقات و ۷/۱۶ درصد همیشه در اعیاد مذهبی و عزاداری‌ها شرکت می کنند در حالیکه حدود ۱۶ درصد اصلا در اینگونه مراسم ها شرکت نمی کنند.

 

 • اکثر پاسخگویان (۴/۸۲ درصد) با این جمله که «به زندگی پس از مرگ و رسیدگی به اعمال نیک و بد انسان در آن ایمان دارم.» موافق یا کاملا موافق بوده اند.

 

 • در مورد این گویه که «هنوز مطمئن نیستم خدا واقعاً وجود دارد.» ۵/۵۷ درصد از پاسخگویان مخالف و یا کاملا مخالف و ۶/۳۸ درصد موافق یا کاملا موافق بوده اند.

 

 • اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان (۴/۸۱ درصد) با این نظر «روزی منجی بشریت ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.» موافق یا کاملا موافق و حدود ۱۴ درصد ارزیابی بینابین داشتند.

 

 • ۸/۸۶ درصد از پاسخگویان با این گویه «شیطان واقعاً وجود دارد.» موافق یا کاملا موافق بوده اند.

 

 • اکثر پاسخگویان (۱/۸۶ درصد) با گویه «من به بهشت و جهنم اعتقاد دارم.» موافق یا کاملا موافق و ۳/۱۱ درصد نظر بینابینی داشته اند.

 

 • بیشتر پاسخگویان (۱/۷۷ درصد) با این باور که «در پیشگاه خداوند به من احساس ترس و کوچکی دست می‌دهد.» موافق یا کاملا موافق، ۱۵درصد بی نظر و حدود ۸ درصد مخالف یا کاملا مخالف اند.

 

 • در مورد این گویه که «پس از انجام محرمات دینی احساس پشیمانی و ندامت می‌کنم.» ۶/۷۴ درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، ۵/۱۸درصد بی نظر و حدود ۷ درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.

 

 • ۵/۸۳ درصد از پاسخگویان با این اعتقاد که «هرگاه به یکی از اماکن مذهبی می‌روم احساس معنویت عمیقی به من دست می‌دهد.» موافق یا کاملا موافق و ۶/۱۲ درصد نظری در این مورد نداشته اند.

 

 • ۹۰ درصد از پاسخگویان با این گویه «گاهی احساس می‌کنم به خدا نزدیک شده‌ام.»، موافق یا کاملا موافق بوده اند.

 

 • در مورد این گویه که «آموزه‌های دینی باید ملاک و معیار اصلی در تدوین قوانین جامعه باشد.» ۶۰ درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، ۲۴ درصد بی نظر و حدود ۱۶ درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.

 

 • ۲/۶۱ درصد از پاسخگویان با این اعتقاد که «رهبران سیاسی باید کاردان باشند و مذهبی بودنشان چندان مهم نیست.» موافق یا کاملا موافق، ۲۳ درصد بی نظر و حدود ۱۶درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشتند.

 

 • تقریبا ۶۷ درصد از پاسخگویان با این گویه «دین امری فردی است و نباید در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دخالت کند.»، موافق یا کاملا موافق و ۳/۲۳ درصد بی نظر بوده اند.

 

 • ۳/۵۶ درصد از پاسخگویان با گویه «بدون رعایت امور شرعی نمی‌توان دیندار بود.» موافق یا کاملا موافق، ۱/۲۲ درصد بی نظر و ۵/۲۱ درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشته اند.

 

فرضیه اول)
آزمون همبستگی پیرسون، رابطه بین دو متغیر همدلی و نوع دوستی دانش آموزان را معنادار نشان داد. اما شدت این رابطه ضعیف می باشد. بنابراین درستی این فرضیه به اثبات رسید.نتیجه آزمون (۰۰۲/۰)
فرضیه دوم)
بین هزینه و فایده در تعاملات با میزان نوع دوستی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که هر چه میزان اهمیت هزینه و فایده در تعاملات بالاتر می رود میزان نوع دوستی بیشتر می شود. این فرضیه نیز تایید شد.
فرضیه سوم)
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین میزان دینداری دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که هر چه میزان دینداری دانش آموزان بالاتر می رود بر میزان نوع دوستی آنان افزوده می شود. فرضیه سوم نیز به تایید رسید.نتیجه آزمون (۰۳۱/۰)
فرضیه چهارم)
برای آزمون رابطه بین دو متغیر تعهد و تعلق اجتماعی دانش آموزان با نوع دوستی آنان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتیجه به دست آمده از این آزمون نشان داد که رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. بدین معنی که هر چه میزان تعهد و تعلق اجتماعی دانش آموزان بالاتر می رود میزان نوع دوستی نیز افزایش می یابد. بنابراین صحت فرضیه چهارم نیز تایید شد.نتیجه ٱزمون (۰۳۹/۰)
فرضیه پنجم)
آزمون t استیودنت نشان داد که بین جنسیت دانش آموزان با نوع دوستی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت فرضیه پنجم رد شد.(۴۶۳٫-)
راهکا رها و پیشنهادات:
بایدنوع دوستی را یک ارزش والای اجتماعی ویک تکلیف اخلاقی بدانیم تا بتوانیم نوع دوستی رادر / ۱
دانش آموزان تقویت کنیم .
۲/ با توجه به اهمیت نوع دوستی در روابط اجتماعی می توان ان را از طریق رسانه ها و برنامه های
آموزش همگانی عوامل موثر بر نوع دوستی را افزایش دهیم.
۳/ طبق نتایج این پژوهش که با افزایش همدلی /دینداری ومسؤلیت پذیری نوع دوستی افزایش پیدا
میکند.پیشنهاد می شود عوامل موثر دیگری که می تواند نوع دوستی را افزایش دهد تحقیق شود.
۴/ برای اینکه نوع دوستی را در بین دانش آموزان افرایش دهیم باید احساس تعهد وتعلق وهمدلی
همراه با دینداری را تقویت کنیم ومحاسبات مادی کمرنگ شود.
۵/زمینه گسترش نوع دوستی فراهم اید. نتایج بیانگر ان است که متغیر های سه گانه اثر معنی داری
بر پیش بینی نوع دوستی دارندواگر افزایش توان همدلی بالا برود در روابط اجتماعی می توان نوع
دوستی را اقزایش داد.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

فهرست منابع

 

 

 

  • اباذری، یوسف علی(۱۳۸۲). “کارگاه تحلیل یافته پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان” ،

 

  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

  • احمدلو، حبیب(۱۳۸۱). “بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

  • احمدی، سیروس (۱۳۸۴). بررسی بی تفاوتی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه دوره دکتری چامعه شناسی دانشگاه اصفهان.

 

  • آزاد ارمکی، تقی(۱۳۷۷). “بررسی مسائل اجتماعی تهران” : انتشارات جهاد.

 

  • ازکیا، مصطفی(۱۳۸۰). “بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته در نواحی روستایی شهر کاشان” ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۶.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  • ازکیا، مصطفی(۱۳۸۰). “بررسی رابطه انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته در نواحی روستایی شهر کاشان” ، نامه علوم اجتماعی، شماره ۱۷.

 

  • اسعدی، سید حسن(۱۳۷۶). “جمعیت و امنیت اجتماعی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقر العلوم.

 

  • بیرو، آلن (۱۳۶۶). فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.

 

  • چلبی، مسعود(۱۳۷۲). “وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی” ، جلد دوم، شماره ۳.

 

 • چلبی، مسعود(۱۳۷۵). “جامعه‌شناسی نظم” ، تهران: نشر نی.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *