تحقیق رایگان درمورد کارآفرینی استراتژیک

فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس تعداد مدیران پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-5) می‌باشد.
جدول4-5: توزیع فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهنده
مدیر
فراوانی
درصد
ارشد
60
19
میانی
90
4/28
عملیاتی
167
6/53
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار4-5: درصد فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهنده
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی مدیران شرکتها در بین جامعه مورد پژوهش(4-5) نشان می‌دهد که از 317 نفر از افراد مورد پژوهش، 60 نفر (19%) مدیر ارشد، 90 نفر (4/28%) مدیر میانی و 167 نفر (6/53%) مدیر عملیاتی بوده‌اند.
4-2-2-کارآفرینی استراتژیک
بررسی اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه، اطلاعات متغیر کارآفرینی استراتژیک مطابق جدول و نمودارهای زیرمی باشد.
جدول 4-6 : وضعیت توصیفی ابعاد متغیر مستقل(کارآفرینی استژیک)
نوآوری مستمر
متعادل کنند اکتشاف و بهره برداری
تفکر کارآفرینی
317
317
317
تعداد نمونه
4
4
4
تعداد سوال
47/3
48/3
51/3
میانگین
817/0
789/0
712/0
انحراف معیار
668/0
624/0
507/0
واریانس
25/1
50/1
60/1
مینیمم
00/5
00/5
80/4
ماکزیمم
1285
1338
1350
مجموع
منبع: (داده های پژوهش)
مطابق جدول4-6 فوق مشاهده می‌شود میانگین تمام بعدهای کارآفرینی استراتژیک بالاتر از حد متوسط (مقدار3)است پس بطورتوصیفی گفته می‌شودکه وضعیت این ابعاد درحدمناسبی است. میانگین ابعاد کارآفرینی استراتژیک به ترتیب؛ تفکر کارآفرینی با میانگین(51/3) از میانگین ابعاد دیگربیشتر بوده، درنتیجه گفته می شود از نظر مطلوبیت از ابعاد دیگر بهتر بوده و در رتبه اول قرار می گیرد. متعادل کنند اکتشاف و بهره برداری با میانگین (48/3) در رتبه دوم و نوآوری مستمر با میانگین (47/3) در رتبه سوم قرارمی گیرد.
4-2-3-مزیت رقابتی و عملکرد کارکنان
بررسی اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه، اطلاعات عملکرد سازمانی مطابق جدول و نمودارهای زیرمی باشد.
جدول 4-7: وضعیت توصیفی ابعاد متغیر وابسته(عملکرد سازمانی)
رقابت
سهم بازار
سود بخشی
317
317
317
تعداد نمونه
2
2
2
تعداد سوال
30/3
46/3
30/3
میانگین
859/
852/
879/
انحراف معیار
778/
527/
738/
واریانس
00/1
00/1
33/1
مینیمم
00/5
00/5
00/5
ماکزیمم
1267
1327
1350
مجموع
منبع: (داده های پژوهش)
مطابق جدول 4-7 فوق مشاهده می‌شود میانگین تمام ابعاد بالاتر از حد متوسط (مقدار3) است، پس بطورتوصیفی گفته می‌شودکه وضعیت این مؤلفه ها در حدمناسبی است. به ترتیب میانگین شاخص‌های عملکرد سازمانی (سود بخشی) با میانگین(30/3) ، سهم بازار با میانگین(46/3)، رقابت با میانگین(30/3) قرار می‌گیرد.در رتبه های اول و دوم قرار می‌گیرند.
4-2-4- توصیف متغیر های پژوهش
بررسی اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه، اطلاعات متغیرهای پژوهش مطابق جدول و نمودارهای زیر می‌باشد.
جدول 4-8 : توصیف متغیرهای پژوهش
عملکرد سازمانی
مزیت رقابتی
کارآفرینی اتراتژیک
317
317
317
تعداد
9
3
12
تعداد سوال
03/3
11/3
88/2
میانگین
716/
779/
673/
انحراف معیار
429/
578/
326/
واریانس
67/1
67/1
12/1
مینیمم
75/4

00/5
72/4
ماکزیمم
1326
1330
1293
مجموع
منبع: (داده های پژوهش)
بررسی اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه، اطلاعات متغیرهای پژوهش مطابق جدول و نمودارهای زیر می‌باشد. با توجه به اطلاعات بدست آمده از متغیرهای پژوهش میانگین، انحراف معیار، واریانس و دیگر موارد دیگر در داخل جدول نمایش داده شده است.
نمودار 4- 6 وضعیت توصیفی متغیر کارآفرینی استراتژیک
نمودار 4- 7 وضعیت توصیفی متغیر مزیت رقابتی
نمودار 4- 8 وضعیت توصیفی متغیر عملکرد سازمانی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق جدول فوق مشاهده می‌شود میانگین تمام متغیرکارآفرینی استراتژیک پاین تر از حد استاندارد می‌باشد بنابراین در سطح مطلوبی نیست. ولی میانگین متغیرهای مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پژوهش بالاتر از حد متوسط(مقدار3)است پس بطورتوصیفی گفته می‌شودکه وضعیت این متغیرهادرحدمناسبی است.
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S)
برای استفاده از تکنیک های آماری ابتدا باید مشخص شود که داده های جمع آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا غیر نرمال. چون درصورت نرمال بودن توزیع داده های جمع آوری شده برای آزمون فرضیه ها می توان از آزمون های پارامتریک استفاده نمود و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون های ناپارامتریک. بدین منظور در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از ازمون کولموگروف – اسمیرنوف در مورد هریک از متغیرها ی وابسته و مستقل می پردازیم و بر اساس نتایج حاصل، آزمون های مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق را انتخاب می کنیم.
داده ها ی متغیر i دارای توزیع نرمال است. :
داده ها ی متغیر i دارای توزیع نرمال نیست. :
با توجه به نتایج جدول زیر اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضیه یک را نتیجه می‌گیریم.
جدول 4-9: نتیجه آزمون نرمال بودن ابعاد کارآفرینی استراتژیک
نتیجه گیری
تایید فرضیه
مقدار خطا
سطح معنی داری
عامل
نرمال نیست
05/0
005/0
تفکر استراتژیک
کارآفرینی استراتژیک
نرمال نیست
05/0
000/0
متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری
نرمال است
05/0
006/0
نواوری مستمر
(منبع: داده های پژوهش)
جدول 4-10: نتیجه آزمون نرمال بودن مزیت رقابتی
نتیجه گیری
تایید فرضیه
مقدار خطا
سطح معنی داری
عامل
نرمال نیست
1 H
05/0
000/0
مزیت رقابتی
(منبع: داده های پژوهش)
جدول 4-11: نتیجه آزمون نرمال بودن عملکرد سازمانی
نتیجه گیری
تایید فرضیه
مقدار خطا
سطح معنی داری
شاخص ها
عامل
نرمال نیست
1 H
05/0
000/0
سهم بازار
عملکرد سازمانی
نرمال نیست
1 H
05/0
000/0
سود بخشی
نرمال نیست
1 H
05/0
000/0
سهم بازار
(منبع: داده های پژوهش)
با توجه به نتایج جدول فوق چون مقدار سطح معنی‌داری برای تمام مؤلفه ها کوچکتر از مقدار خطای 05/0 است در نتیجه این متغیرها دارای توزیع غیر نرمال بوده و جهت آزمودن فرضیات از آزمونهای ناپارامتریک استفاده می‌شود. با توجه به نتایج جدول فوق چون مقدار سطح معنی‌داری برای تمام مؤلفه ها کمتر از مقدار خطای 05/0 است در نتیجه این متغیرها دارای توزیع غیر نرمال بوده و جهت آزمودن فرضیات از آزمونهای نا پارامتریک استفاده میشود. بنابراین از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌گردد.
4-3-2- آزمون های رابطه‌ای متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای پژوهش:
جدول 4-12: نتیجه آزمون های رابطه‌ای متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای پژوهش
رابطه وجود
شدت معناداری
درجه آزادی
کای اسکوئر
تعداد
متغیرها
دارد
000/0
176
894/318
317
کارآفرینی استراتژیک
جنسیت
ندارد
783/0
10

 
 
374/6
317
مزیت رقابتی
ندارد
58/0
51
756/67
317
عملکرد سازمانی
دارد
000/0
130
068/909
317
کارآفرینی استراتژیک
سن
دارد
000/0
30
619/115
317
مزیت رقابتی
دارد
000/0
153
660/223

مطالب مرتبط