دانلود تحقیق در مورد عملکرد سازمان

در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سوال های ممکن است که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. هر چه آزمون از این لحاظ بهتر باشد دارای روایی بیشتری است. برای تعیین روایی محتوا هیچ نوع روش آماری وجود ندارد. برای تعیین آن معمولاً از قضاوت افراد صاحب نظر و متخصص استفاده می کنند. در موضوع مورد بحث, پرسشنامه ای بر اساس فهرستی از ملاک های مورد نظر در تحقیق تهیه گردید و تمامی آنها با مشورت اساتید و کارشناسان آمار به صورت فنی در دو پرسشنامه ای شامل 30 سوال گردآوری شد.که پرسشنامه اول شامل 20سوال و مربوط به بیمه شدگان و پرسشنامه دوم شامل 10 سوال و مربوط به مدیران ، کارکنان و … می باشد .
3- 5- 2.بررسی پایایی
منظور از پایایی میزان اعتمادی است که می توان به نتایج یک آزمون داشت. بدین معنی که اگر آزمودنی را به طور متوالی و با فاصله زمانی کوتاه بر روی تعدادی از افراد اجرا کنند نتایج بدست آمده باید از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. به عبارت دیگر پایایی یک وسیله اندازه گیری، به دقت آن ابزار اشاره می کند. به دلیل اینکه پرسشنامه طراحی شده شامل بخش های چندگانه ای بود که هر کدام از آنها ملاک خاصی را اندازه گیری می کردند و همچنین پاسخ های ما دو جوابی نبودند (از مقیاس لیکرت با شاخص 5 پاسخه در پرسشنامه استفاده شده است) لذا برای بررسی پایایی باید از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمود.
بدین منظور ابتدا 30 پرسشنامه جهت پیش آزمون (منبع کی مال و هاترا ،1378، ص183) بین جامعه آماری توزیع و تکمیل گردید. در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ازآزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.بدین صورت که پرسشنامه های طراحی شده در یک مطالعه آزمایشی توسط تعدادی مشخص تکمیل گردید وسپس با استفاده از نرمافزارspss آلفای کرونباخ متغیرها محاسبه گردید. همانگونه که درجدول شماره 3-2 نشان داده شده است ، ازآنجایی که ضریب آلفای کرونباخ حاصله برای کلیه متغیرهاازعدد 7/0بزگتراست ،لذا مشخص می گرددکه پرسشنامه های مربوطه از پایایی مطلوب برخوردار می باشند.لازم به ذکر است نمونه ای از پرسشنامه های 1و2 به پیوست آمده است .
جدول 3- 3:محاسبه اعتبار پرسشنامه
پرسشنامه ها
متغیر
تعداد سوالات
ضریب

پرسشنامه 1
20
89/0
پرسشنامه1
ملموسات
4
88/0

ادب و اطمینان
3
91/0

قابلیت اطمینان
6
83/0

پاسخگویی
3
91/0

همدلی
4
81/0

پرسشنامه2
10
82/0
پرسشنامه2
فرآیند داخلی
5
74/0

رشد و یادگیری
5
73/0
3-6 .روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری)
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهشی است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود (دلاور،1377 :186 ).
روش های گوناگون تجزیه و تحلیل را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1.توصیفی
2.مقایسه ای
3.علی و همبستگی(رابطه ای)
روشهای تجزیه و تحلیل با توجه به روش های گردآوری داده ها می تواند ، متفاوت باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش آمار توصیفی با بکارگیری جدول فراوانی ، نمودارها، میانگین، واریانس، انحراف معیار و… انجام می شود و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی استفاده می شود که با توجه به غیر نرمال بودن متغیرهای این پژوهش از آزمون دوجمله ای (Binomial)برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSSو Excel استفاده خواهد شد.
3-7. محدوده تحقیق
محدوده‌های تحقیق، تعیین کننده حیطه‌های تحقیق می‌باشند که به شفاف‌تر شدن تحقیق برای محقق و خوانندگان کمک می‌کند. یک تحقیق می‌تواند محدوده‌های زیادی داشته باشد. اما معمولاً آن را از سه زاویه مورد بررسی قرار می‌دهند که عبارتند از:
3-7-1 .قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش محدود به سازمان تامیناجتماعی استان البرز می باشد.
3-7-2. قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش محدود به سال 1391می باشد .
3-7-3. قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش محدود به شناخت معیار های ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1. مقدمه
در این تحقیق تلاش می شود که براساس مبانی نظری(مدل کاپلان و نورتون ) به ارزیابی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان البرز پرداخته می شود .
پس از تعیین روش تحقیق و جمع آوری داده‌های مورد نیاز، نوبت به پردازش و آزمون فرضیات تحقیق براساس اطلاعات حاصل می‌رسد. در این مرحله با استفاده از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده ها جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل می شوند و در نهایت با آزمون فرضیات تحقیق در صدد یافتن پرسشهای تحقیق بر می‌آییم. برای این منظور در این پژوهش ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه ها را بررسی می کنیم وسپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل قسمت دوم پرسشنامه یعنی بررسی فرضیه ها می پردازیم .
در مرحله اول که بررسی اطلاعات جمعیت شناختی(آمار توصیفی ) می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی(فراوانی، درصد فراوانی و…) و نمودار در دو بخش مدیران و کارکنان ارائه می شود.
در مرحله دوم به بررسی آزمون فرضیه های تحقیق می پردازیم . که برای بررسی ف
رضیه اول از شاخص های مالی و برای فرضیه های دوم تا چهارم از آزمون دوجمله ای استفاده می کنیم .
4-2. آمار توصیفی
در این بخش ابتدا به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی(آمار توصیفی ) مدیران و معاونین و… و در قسمت دوم به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی بیمه شدگان پرداخته می شود .
4-2-1. آمار توصیفی مدیران ،معاونین و رؤسای ادارات امور و گروه
اطلاعات جمعیت شناختی مدیران ، معاونین و رؤسای ادارات امور و گروه شامل سن ،جنسیت،تاهل ،سطح تحصیلات و سابقه ی کار می باشد که به صورت فراوانی ،درصد فراوانی و نمودار ستونی سه بعدی گزارش شده است.
4-2-1-1.سن پاسخگویان
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغییر سن پاسخگویان بصورت جدول شماره 4-1 می باشد:
جدول4- 1:توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه بر حسب سن
نوع پاسخ کمیت پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی

25سال و پایین تر
18
3/15
25تا 35 سال
45
1/38
35 تا 45 سال
34
8/28
45سال و بالاتر
21
8/17
جمع
118
100

درجدول 4-1 توزیع پاسخگویان بر اساس سن نشان داده شده است، 3/15 درصد از پاسخگویان 25 سال و پایین تر هستند، 1/38 درصد از پاسخگویان بین 25تا 35 سال سن دارند، 8/28درصد از پاسخگویان بین 35 تا 45 سال سن دارند و 8/17 درصد از پاسخگویان در گروه سن45سال و بالاتر قرار دارند. توزیع پاسخگویان بر اساس سن در نمودار 4-1 نشان داده شده است.

نمودار4- 1: نمودار ستونی برای سن پاسخگویان
4-2-1-2.جنسیت پاسخگویان
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغییر جنسیت بصورت جدول شماره 4-2 می باشد:
جدول4- 2:توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت
نوع پاسخ کمیت پاسخ

فراوانی

درصد فراوانی

زن
24
3/20
مرد
94
7/79
جمع
118
100
در جدول 4-2 توزیع کارکنان بر اساس جنسیت نشان داده شده است، همانگونه که ملاحظه می شود تعداد 24 نفر(3/20درصد نمونه آماری) پاسخگویان زن و 94 نفر( 7/79 درصد نمونه آماری) مرد بوده اند. توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت در نمودار 4-2 نشان داده شده است.

نمودار4- 2:نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان
4-2-1-3.وضعیت تاهل پاسخگویان
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغییر وضعیت تاهل بصورت جدول شماره 4-3می باشد:

جدول4- 3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب تاهل

نوع پاسخ کمیت پاسخ

فراوانی

مطالب مرتبط