دانلود مقاله با موضوع آزمون فرضیه، اندازه هیأت مدیره، صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل آماری

بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

3-3- روش تحقیق
از آنجا که این تحقیق کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است، میتوان گفت که یک تحقیق پس رویدادی است. به عبارت دیگر، پس از آنکه واقعهای روی داد، تحقیق درباره آن شروع میشود. در این نوع تحقیق، محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته، اساساً حضور ندارد و آنها را نمیشناسد، بلکه تحقیق علی را انجام میدهد تا این متغیرها و عواملی را که باعث بروز واقعه شده است، شناسایی کند. برای مثال، خانه یا محل کاری دچار آتش سوزی شده، اتومبیل یا کارخانهای از کار افتاده، برق خانهای قطع شده، انسانی مریض شده یا سیلاب غیرمنتظرهای جاری شده است. در همه این موارد محقق میخواهد علت یا عوامل حادثه را بشناسد تا نسبت به پیشگیری مسأله مشابه در آینده اقدام کند. از آنجا از اطلاعات حاصل از این تحقیق میتواند در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد، از نوع تحقیق کاربردی میباشد، که بر اساس اطلاعات و دادههای واقعی موجود در ابزار سهام از جمله صورتهای مالی، یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارشهای مجامع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است. به منظور آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده میشود. پس از اینکه دادههای آماری توسط نرمافزار طبقهبندی گردید، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهند گرفت.

3-4- مدلها و متغیرهای تحقیق
در تحقیق حاضر، برای بررسی و آزمون هر فرضیه از مدلهایی به شرح زیر استفاده شده است:
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
INVESTMENT Over t+1= α0 +α1 INSIDER+α2 INST+α3 BLOCK+α4 BOARE-SIZE+α5 BRD-INDT+ α6 DUALITY+α7 SIZE+α8 Q +α9 CASH+ ɛ
برای آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
INVESTMENT Under t+1= α0 +α1 INSIDER+α2 INST+α3 BLOCK+α4 BOARE-SIZE+α5 BRD-INDT+ α6 DUALITY+α7 SIZE+α8 Q +α9 CASH+ ɛ

INVESTMENT t+1: در این پژوهش، سرمایهگذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت برای تحصیل یا ساخت داراییهای ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر داراییهای غیر جاری تقسیم بر کل داراییهای آغاز دوره، در نظر گرفته میشود. مطالعاتی که از این شاخص، به عنوان معیار اندازهگیری سرمایهگذاری استفاده کرده اند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ریچاردسون ( 2006 )، وردی ( 2006 )، بیدل و هیلاری (2006)، یانگ و جیانگ (2008)، بیدل و همکاران (2009) و در ایران نیز می توان به مطالعهی تهرانی و حصارزاده (1388) و محمود آبادی و مهتری (1390) اشاره نمود. سرمایهگذاری بیش (کمتر) از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده بیشتر از رشد فروش باشد، باقیماندهی مدل بالا مثبت است و به این معنا است که سرمایهگذاری بیش از حد (Over Investment) انجام شده و اگر سرمایهگذاری سال آینده کمتر از رشد فروش باشد، باقی ماندهی مدل بالا منفی است و به این معنا است که سرمایهگذاری کمتر از حد (Under Investment) انجام شده است. شاخص سرمایهگذاری بیشتر (کمتر) از حد، تحت عنوان رتبه های دهک باقیمانده های یک رگرسیون سری زمانی متشکل از سرمایهگذاری آتی و میانگین رشد فروش های جاری، تعریف می شود؛ یعنی در این مدل، باقیمانده ها با دهکها رتبه بندی میشود. سپس، دهک های رتبه بندی شده از 1- تا 1 طبقه بندی می شود. در این پژوهش، سرمایه گذاری بیشتر (کمتر) از حد ارزشی بین 1- تا 1 دارد. جایی که این مقدار برابر 1- باشد (یا به 1- نزدیک باشد)، نشان دهندهی سرمایهگذاری کمتر از حد و جایی که 1 باشد (یا به 1 نزدیک باشد)، نشان دهندهی سرمایهگذاری بیش از حد است (گارسیا لارا و همکاران، 2010).
SalesGrowth نشان دهندهی رشد فروش است که از تقسیم تغییرات فروش به فروش اول دوره، حاصل می شود و Investment t+1 معیار سرمایه گذاری آتی در کالاهای سرمایه ای و غیر سرمایه ای است که از تقسیم وجه نقد پرداختی شرکت، برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر داراییهای غیر جاری بر کل داراییهای آغاز دوره حاصل می شود.
در این تحقیق پس از بدست آوردن متغیر سرمایهگذاری، شرکتها را بر اساس میزان سرمایهگذاری به دو قسمت سرمایهگذاری کمتر از حد و
سرمایهگذاری بیشتر از حد تقسیم میکنیم بدین صورت که بمنظور آزمون فرضیه اول، شرکتها را به دو قسمت سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد تقسیم میکنیم بدین صورت که درصورتیکه بیش سرمایهگذاری باشد عدد یک و اگر کم سرمایهگذاری باشد عدد صفر میدهیم سپس آزمونهای آماری را انجام خواهیم داد ولی برای فرضیه دوم عکس عمل میکنیم شرکتهایی که دارای سرمایهگذاری کمتر از حد باشند عدد یک و شرکتهایی که دارای سرمایهگذاری بیشتر از حد باشند عدد صفر میدهیم و آزمون را انجام میدهیم.

برای آزمون فرضیه سوم تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
LEV= α0 +α1 INSIDER+α2 INST+α3 BLOCK+α4 BOARE-SIZE+α5 BRD-INDT+ α6 DUALITY+α7 SIZE+α8 ROE+α9 CASH+ ɛ
LEV: تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی میباشد که برابر با نسبت مجموع بدهیها بر مجوع داراییها میباشد.

مطالب مرتبط