دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع معنویت در محیط کار

یازده گانه بیست و شش سازمان مورد مطالعه نشان می دهد که میانگین نمره آن دسته از سازمان های دولتی که سرمایه اجتماعی زیاد ایجاد کرده اند ، بیشتر از سازمان هایی بوده که به میزان کم یا متوسط سرمایه اجتماعی ایجاد کرده اند.

مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری

در این بخش به چند تحقیق تجربی مهم در این زمینه اشاره می‌شود:
الف) در سال ۱۹۹۹ میتروف و دنتون جدی‌ترین تحقیق تجربی را به کمک پرسشنامه و مصاحبه‌هایی با مدیران منابع انسانی در محیط‌های کاری آمریکا انجام دادند.نتایج تحقیق آنها به طور خلاصه به صورت زیر می‌باشد:
پاسخ‌دهندگان نسبت به تعریف و بین معنویت دیدگاه‌های بسیار متنوعی داشتند؛ تمایل نداشتند تا زندگی خود را تفکیک کنند (زندگی خانوادگی، شخصی، کاری، فامیلی)؛ بین مذهب و معنویت با تأکید فراوان تفاوت قائل می‌شدند؛ تمایل زیادی به تجربه اقدامات معنوی در محیط کار داشتند؛ اغلب نسبت به استفاده از واژه‌های معنویت و دین در محیط کار بیم‌ناک بودند؛ و همانند فرهنگ‌های غربی، آنها معنویت را پدیده‌ای انفرادی درک می‌کردند.
این دو محقق نتیجه گرفتند که معنویت در محیط کار قابل مدیریت کردن است و این کار از مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظایف مدیران است. آنها عقیده داشتند در غرب، جدایی میان علم، مذهب، هنر و… بیش از حد صورت گرفته است و امروزه سازمان‌ها بدون معنویت دوام نمی‌آورند. آنها تأکید داشتند که روش‌های مدیریت معنویت، باید بدون جدا کردن آن از سایر عناصر مدیریت مورد سنجش قرار گیرد.
ب) اشمس و دوچن (۲۰۰۰) در یک مطالعه جامع سعی کردند تا معنویت در محیط کار را مفهوم‌سازی کنند و آن را بسنجند. آنها معنویت را این گونه تعریف کردند: «درک و شناسایی این که بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای بامعنا در زندگی توسعه می‌یابد.» براساس این تعریف آنان هفت بعد معنویت محیط کاری را مشخص کردند، و با روش تحلیل عاملی برای هر کدام از این ابعاد مقیاس سنجش استانداردی ایجاد کردند. این ابعاد براساس سنجش معنویت در محیط کار در سطح فردی، گروهی، و سازمانی بیان شدند. لازم به ذکر است که این ابعاد و مقیاس‌ها در سال‌های بعد توسط برخی محققان مورد استفاده قرار گرفته است. و در تحقیق حاضر نیز برای سنجش معنویت محیط کاری از همین مقیاس استفاده شده است. در بخش‌های بعدی این مفهوم‌سازی با تفصیل بیشتری ارائه می‌گردد.
پ) یکی دیگر از تحقیقات جدی با هدف تعریف معنویت در محیط کار و با روشی اکتشافی و کیفی توسط کینجرسکی و اسکرپنیک (۲۰۰۴) صورت گرفته است. آنها از ۱۴ محقق با روش‌های مختلفی از قبیل مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، نظرسنجی مکتوب و… اطلاعات مورد نظر خود را درباره دو موضوع جمع‌آوری کردند: مفهوم معنویت در محیط کار و بیان تجاربی که آنها در این زمینه داشتند .
د) فرهنگی و همکاران(1385) در تحقیقی به بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بروی رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند بین معنویت در محیط های کاری و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ه) عابدی جعفری و رستگار( 1386)، در تحقیقی با عنوان (( ظهور معنویت در سازمان ها: مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی)) این هدف را دنبال می نمودند تا به یک چارچوب نسبتاً جامع و قابل قبول از معنویت دست یافته که همه ابعاد وجودی انسان شامل: زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در بر گیرد. تاکید آنا بر نوع شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که براساس آن مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.

فصل سوم
روش تحقیق

 
 

مقدمه
یکی از راه های دستیابی به شناخت و کسب دانش و روشن نمودن مجهولات برای انسان استفاده از تحقیق علمی است. بنابه تعریف، تحقیق علمی فرآیند نظامند و منطقی برای دست یافتن به پاسخ یا پاسخ هایی برای یک سوال و یا چندین سوال می باشد. در این مسیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود تا به نتایج علمی دست یافت. هر تحقیقی بسته به نوع هدف تحقیق و گزاره های تحقیق بایستی از روش خاصی انجام شود. در این فصل ابتدا نوع روش تحقیق از لحاظ دسته بندی های مختلف بیان شده، سپس متغیرها پژوهش و ابعاد آنها مشخص شده اند. در ادامه فصل قلمرو تحقیق از حیث زمانی،مکانی و موضوعی مطرح و به معرفی ابزار گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. پس از آن پایایی و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات محاسبه گردیده و در پایان شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده اند.
روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده‌ها ( سرمد و همکاران، 1377). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که به دنبال کاربردی کردن دانش موجود برای حل مسائل و مشکلات موجود می باشند. بدین معنی که با به کارگیری نظریههای موجود سعی در حل مسائل می نمایند. لذا تحقیقات کاربردی به دنبال مرز شکنی و گسترش مرزهای دانش نیستند. لذا با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر حل مسئله فرسودگی شغلی کارکنان تمرکز دارد لذا از نوع هدف کاربردی می باشد. اما در خصوص شیوه های گرد آوری اطلاعات دو روش موجود است که روش اول روش های آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق دستکاری متغیر مستقل و در شرایط کاملا آزمایشگاهی به دست می آید. اما روش های نوع دوم روش های توصیفی با غیر آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق در محیط طبیعی و بدون دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به دست می آید. لذا یا توجه به اینکه داده های مورد نیاز تحقیق حاضر نیز در محیط میدانی و طبیعی به دست آمده و هیچ گونه دستکاری متغیر مستقل صورت نگرفته است، از این حیث غیر آزمایشی می باشد. تحقیقات توصیفی خود به چند دسته تقسیم می شوند که یکی از انواع آن تحقیقات همبستگی می باشد. هدف تحقیق همبستگی عبارت است، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه ارتباط بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. (سرمد و همکاران، 1377) تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود:
1) مطالعه همبستگی دو متغیری
2) تحلیل رگرسیون
3) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی است، از نوع همبستگی می‌باشد.

متغیرها و شاخص های تحقیق

در فرضیه اصلی متغیر مستقل معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی متغیر وابسته است.
در فرضیه ها فرعی معنویت در محیط کار متغیر مستقل و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه ای، شناختی) متغیرهای وابسته هستند.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات دولتی شهرستان نطنز می‌باشد.
قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی این پژوهش بهمن ماه 1391 تا تیرماه 1392 می باشد.
قلمرو موضوعی پژوهش
به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی قلمداد می شود.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی ادارت دولتی شهرستان نطنز می باشد
حجم نمونه و روش نمونهگیری
در این تحقیق جامعه مورد نظر کارکنان ادارت دولتی شهرستان نطنز است. بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه از رابطه زیر استفاده گردیده است :

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رابطه 3-1: تعیین حجم نمونه

که در آن
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (0.5= P)
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان 95 درصد ( )
مقدار اشتباه مجاز، (06/0 = )
N: حجم جامعه محدود که 400 نفر می باشد.
مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است. زیرا با در نظر گرفتن این مقدار، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، 1380).
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب برابر با 245 نفر بوده که برای اطمینان بیشتر250 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. هم چنین برای نمونه‌گیری در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده ‌است.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات

مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از دو نوع پرسشنامه استفاده گردیده است:
الف) پرسشنامه مربوط به معنویت در محیط کار: این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده که براساس مدل اسمش و دوچن و توسط میلیمن و همکارانش در سال 2003 طراحی گردیده سه بعد کار با معنا (6 گویه)، احساس یکپارچگی(7 گویه) و همسوئی با ارزش ها (7 گویه) را می سنجد.
ب) پرسشنامه مربوط به سرمایه اجتماعی:
این پرسشنامه دارای 20 سئوال است که شامل سه بعد ساختاری (5 گویه)، رابطه ای(8 گویه) و شناختی (7 گویه) است. پژوهشهای زیادی در خصوص پایایی این پرسشنامه انجام شده است و اغلب پایایی آن را در سطح مناسبی گزارش کرده اند. این پرسشنامه براساس مدل ناهاپیت و قوشال طراحی گردیده است.
پرسشنامه های مذکور شامل 2 بخش عمده می‌باشند:
نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز ، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است :
الف) سوالات عمومی (جمعیت‌شناختی) :
در سوال های عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد.
ب) سوال های تخصصی:
پرسشنامه معنویت در محیط کار دارای 20 گویه(7+7+6) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی نیز دارای 20 گویه (7+8+5) می‌باشند. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری بهشمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد.

شکل کلی کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیاز بندی 1 2 3 4 5

جدول 3-1 : طیف لیکرت
جدول زیر متغیرها و ابعاد آنها را نشان می دهد:

متغیرهای مورد بررسی ابعاد سوال های پرسش نامه
معنویت در محیط کار کار با معنا سوال های 21 تا 26
احساس یکپارچگی سوال های 27 و 34
همسوئی با ارزش ها سوال های 35 تا 40
سرمایه اجتماعی ساختاری سوال های 5، 9، 10، 13، 16
رابطه ای سوال های 1، 2، 3، 4، 7، 8، 11، 17
شناختی سوال های 6، 12، 14، 15،18، 19، 20

جدول 3-2 : ابعاد متغیرها و تعداد کلی سؤال ها

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

روایی و پایایی پرسشنامه ها

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامهها

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بهدست می‌دهد.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن
: J تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون
: Sj2واریانس زیر آزمون Jام
: S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
برای اندازه‌گیری قابلیت اعتماد پرسشنامههای این پژوهش ، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS 19 انجام گردیده است. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با بهره گرفتن از داده‌های بهدست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ مقیاس معنویت در محیط کار 854/0 و مقیاس سرمایه اجتماعی 793/0 بدست آمد. این اعداد نشان دهندهی آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد. جداول زیر نتیجه نهایی آزمون پایایی دو مقیاس اصلی تحقیق را نشان می‌دهد.

ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ها
854/0 20

جدول 3-3 : پایایی مقیاس معنویت در محیط کار

ضریب
آلفای کرونباخ تعداد گویه ها
793/0 20

جدول 3-4 : پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهندهی یک ابزار اندازه‌گیری بهکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. اعتبار مورد تأیید قرار گرفته است در این مرحله با انجام مصاحبههای مختلف و کسب نظر افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان

مطالب مرتبط