منابع و ماخذ مقاله ارزیابی عملکرد

خواهد شد. دلیل آشکار آن این است که ایالات متحده آمریکا و کانادا سیستمهای سیاسی باثبات دارند و تغییرات به صورتی منظم صورت میگیرد.
از طرفی تغییرات و تحولات اجتماعی معمولاً همراه با تغییر در ارزشها از جمله فرهنگ، باورها، سنتها و… همراه میباشد که تلاش در تطابق با موازین ارزش جدید ، استرس زیادی به افراد وارد میکند.
2-2- 5-3- تغییرات تکنولوژیکی
تغییرات تکنولوژیکی بخشی غیر قابل اجتناب از زندگی است که به گونهای به عنوان عوامل فشارزا محیطی عمل میکند. سیستمهای بانکی، ارتباطات، حمل و نقل و …از جمله این عوامل هستند‌ (ناسردین و دیگران، 2006، 116). اختراعات جدید میتواند مهارتها و تجریه فرد را برای یک دوره کوتاه مدت منسوخ نماید. بنابراین عدم اطمینان در تکنولوژی سومین عامل محیطی است که موجب تنش میگردد. کامپیوتر، دستگاه های خودکار و سایر وسایل پیشرفته تکنیکی باعث ترس و وحشت تعداد زیادی از افراد و موجب افزایش فشار روانی در آنان میگردد(رابینز، 1384، 954).
کمبود امکانات و ضعف منابع آموزشی در مدارس از عوامل استرسزا شغل معلمی است و طبیعی است که فقدان این مهم اثرات نامطلوبی را بر کار معلمی بجا خواهد گذاشت. (ابراهیمی قوام ،1375) در پژوهش خود از این عامل یاد کرده است. نتایج اکبو کولا و جگد(1992) نشان داد که معلمان علوم در نیجریه مشکل استرس را به وسایل آموزشی نسبت دادهاند. در صورتی که مواد و منابع آموزشی و وسایل مورد نیاز برای آموزش به نحو شایانی در دسترس وجود نداشته باشد معلمان دچار مسائل و مشکلات بیشماری خواهند گردید(یگانه و همکاران،1381، 16).
مدلی که در زیر نشان داده شده است برگرفته شده از مدل تعاملی کریاکو و ساتکلیف(1978)و یک مدل مناسب برای توصیف استرس ناشی از تکنولوژی در تدریس معلمان است، که به آن مدل تعاملی معلم و تکنولوژی گفته میشود. بر اساس این مدل زمانی که بین ویژگهای فرد و ویژگیهای محیطی که فرد در آنجا کار میکند اختلاف وجود داشته باشد، فرد دچار استرس میشود. در مدل محیط تکنولوژیکی ذهنی (آنچه که معلم احساس میکند)، و محیط تکنولوژیکی واقعی (آنچه که واقعاً وجود دارد) تفکیک شده است. و به همین ترتیب بین ویژگیهای واقعی معلم (که بوسیله ناظر بیرونی مشاهده میشوند)، و ویژگیهای ذهنی معلم (که بوسیله خود معلم درک میشود) تمایز قائل شدهاند .
تعامل
تعامل
درجه تناسب
میزان تطابق با واقعیت
درستی خود ارزیابی
عدم تناسب
خیر
بله
استرس

شکل(2- 7): استرسهایناشیازتکنولوژی. منبع: (ال فودایل و دیگران، 2008، 1105)
در این مدل زمانی که بین ویژگیهای واقعی معلم و محیط تکنولوژیکی واقعی تناسب وجود دارد و زمانی که بین ویژگیهای ذهنی معلم و ویژگیهای ذهنی محیط تکنولوژیکی تناسب وجود دارد، استرسی وجود نخواهد داشت. مطابق شکل(2-6) استرس زمانی بروز خواهد کرد در دو حالت عدم تطابق بوجود آید.
1- معلم در محیطی کار میکند که نیازمند داشتن مهارت و توانایی تکنیکی است که معلم فاقد این مهارتها ودانش است(عدم تناسب بین نیاز محیط و توانایی فرد).
2- معلم برای انجام موثر کارهای محول شده نیازمند تامین تکنولوژیکی و امکانات مورد نیز است که از طرف محیط عرضه نمیشود (عدم تناسب بین نیاز فرد و توانایی عرضه از طرف محیط) (ال فودایل و دیگران، 2008).
در اکثر مواقع مشکل کمبود امکانات نیست بلکه پیشرفت تکنولوژی و از رده خارج شدن امکانات فعلی است. در حقیقت زمانی که محیط بیرون اقتضا میکند تکنولوژی جدیدی به کار گرفته شود، معلم احساس میکند که کمبود امکانات آموزشی وجود دارد. برای توضیح بیشتر، تعامل بین محیط و تکنولوژی را در ادامه بررسی میکنیم.
در محیط سازمان اغلب دو جنبه کار یعنی فرد و تکنولوژی با هم در تعامل هستند. در حقیقت ماشین بی روح به عنوان ابزار و فعالیتهای فنی به عنوان فن و آرایش اجتماعی که این ابزار و فن را با هم ترکیب میکند و آنرا سازمان مینامند. ولی کم کم تکنولوژی به مرور زمان تمام جنبههای کار را در بر میگیرد در این حالت تکنولوژی صرفاً وسیلهای است که ترجیحات ویژهای را اقتضاء میکند. در این حالت دو واژه جبرگرایی تکنولوژیکی و جبرگرایی اجتماعی در مقابل هم قرار میگیرند. در سادهترین مفهوم، جبرگرایی تکنولوژیکی را نوعی رشد برون زا و خود مختار در نظر میگیرند که سازمانها و روابط اجتماعی و اقتصادی را تبیین میکند، به نظر میرسد جبر گرایی تکنولوژیکی به خودی خود و به طور اجتناب ناپذیری به شیوهای شبیه به اصل داروینی پیشرفت میکند، آنچنان که شایستهترین نو آوریها باقی میماند، و تنها آن عقاید و سازمانهایی که خود را با این نو آوریها تطبیق میدهند باقی میمانند . در جبر گرایی اجتماعی اعتقاد بر این است که روابط کار در هر حال از جنبههای فرهنگی و اجتماعی و نه از جنبههای تکنولوژیکی مشتق شده است و در نهایت هم بوسیله آن مقدر میشود(گرینت،1382، 385)
اختراعات جدید میتواند مهارتها و تجربه فرد را برای یک دوره کوتاه مدت منسوخ نماید. بنابراین عدم اطمینان در تکنولوژی یکی از عوامل محیطی است که موجب تنش میگردد. کامپیوتر، دستگاه های خودکار و سایر وسایل پیشرفته تکنیکی باعث ترس و وحشت تعدادی افراد شده و موجب افزایش فشار روانی در آنان میگردد(رابینز، 1384، 954). در یک نگاه دیگر تغییر تکنولوژی اغلب باعث بیکاری و کم شدن افراد در محیط کار میشود. تکنولوژی موجب ایجاد شغلهای جدید شده و به دنبال آن شغلهای قدیم را زاید میکند. این امر ناشی از مقایسه بین امکانات و
تکنولوژی موجود و امکانات جدید است (بوچانن و دیگران، 2004، 790). عواملی مانند جهانی شدن بدون توجه به هر فایدهای که داشته باشد، یکی از عوامل تهدید کننده امنیت شغلی برای اکثریت مردم است.40 درصد از کارکنان انگلستان در باره شغلشان نگرانند و60درصد بقیه معتقدند که عدم امنیت شغلی در حال افزایش میباشد(گرینت،1382، 452).
2-2- 5-4- مسائل خانوادگی
فامیل و خانواده میتواند به گونهای منبع مقاومت دربرابر فشارزاها باشد. برخوردهای داخل خانواده بین اعضای خانواده اثرات زیادی در ایجاد فشار عصبی در اعضای خانواده دارد که در نحوه کار فرد تاثیر فراوان خواهد گذاشت.
معمولا یک نفردر هفته 40 ساعت کار میکند. تجربههایی که وی در 128 ساعت بقیه (ساعت غیر کاری در هفته) کسب میکند یا مسائلی که با آنها روبه رو میشود بر کار وی اثر میگذارد. از این رو عوامل تشکیل دهنده زندگی خصوصی کارگر یا کارمند مقوله دیگر است که مورد بحث قرار میدهیم.
تحقیقات نشان میدهد که مردم به روابط شخصی و خانوادگی اهمیت زیادی میدهند. مشکلاتی که افراد در امر ازدواج با آنها روبرو میشوند، مثل گسیختن و از هم پاشیدن خانواده و اجرای قوانین و مقررات مربوط به نگهداری بچهها، نمونههایی از مسائل خانوادگی فرد است که برای عضو سازمان تنش یا فشار روانی ایجاد میکند و چیزی نیست که او هنگام ورود به محل کار، آن را پشت در ساختمان بگذارد. برخی از مسائل اقتصادی به وسیله کسانی به وجود میآید که دامنه منابع مالی را بیش از اندازه گسترش میدهند که بر کارکنان و اعضای سازمان تنش ایجاد میکند و آن‌ها را وادار میکند که به چیزهای دیگری توجه کنند (خانکا، 2002، 160).
همچنین رویدادهای زندگی برای افراد ممکن است استرس آور باشد، حتی اگر برای یک بار اتفاق بیفتد. نمونهای از این رویدادها را می توان بدین صورت نام برد: از دست دادن عزیزی، به زندان افتادن، آتش سوزی در خانه و یا یک بیماری مزمن و آسیب و صدمه جدی (رابینز،1384، 955).
پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند، کسانی که مجموعه تغییرات زندگیشان در یک سال به کمتر از 150 نمره برسد، معمولا در سال بعد از سلامت خوبی برخوردارند. اگر جمع نمرات به بیش از 150 و کمتر از 400 برسد احتمال آن بیش از 50 درصد است که در سال بعد آنان به مرض شدیدی دچار شوند. کسانی که در گروه ریسک زیاد قرار میگیرند یعنی نمرهای بالای 300 میآورند احتمال مریض شدن آنها در سال بعد به بیش از 70 درصد میرسد (رابینز، 1384، 976).

 
 
2-2-6- عوامل استرسزا درون سازمانی
عوامل سازمانی در تمامی سطوح سیستم آموزش به شدت بر استرس معلمان تاثیردارد(گرایسون و دیگران، 2008، 1352).اگرچه سازمانها از گروه ها و افراد تشکیل شدهاند، ولی عواملی در سطح کلان سازمان هستند که به صورت بالقوه میتوانند باعث استرس کارمند شوند. در شکل (2-7 این عوامل سازمانی که به صورت خط مشیهای سازمانی، ساختارها و شرایط فیزیکی و فرایندها طبقه بندی شدهاند، نشان داده میشود.
خط مشها
بررسی عملکرد به طور غیر عادلانه
نابرابری در پرداخت
نوبت کاری
دستورالعملهای مبهم
جابجایی زیاد
شرح وظایف غیر واقعی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ساختار ها
تمرکز، عدم مشارکت در تصمیمگیری
فرصتهای کم برای ارتقاء
وجود رسمیت زیاد
وابستگی واحدهای سازمانی به یکدیگر

تضادهای صف و ستاد
شرایط فیزیکی
تراکم و فقدان امکانات در انجام کار
سروصدای،گرما یا سرمای شدید
وجود مواد مسموم کننده در محیط کار
آلودگی هوا
خطرات ایمنی
نور کم
فرایندها
ارتباطات ضعیف
بزخورد ضعیف یا نامناسب در باره عملکرد
اهداف متضاد و مبهم
سنجش عملکرد به صورت مبهم و غیردقیق
سیستم کنترل غیر عادلانه
اطلاعات کم
استرس شغلی

شکل(2-8 ): عوامل ایجاد استرس شغلی درون سازمان. منبع: (مورهد و گریفن،1374، 174)
2-2-6-1- سیاستها و خط مشیهای سازمان
مواردی از جمله قوانین و مقررات خشک، شرح وظایف ناقص و یا غیر اجرایی، ارزیابی بدون ضابطه از عملکرد کارکنان، عدم پرداخت عادلانه، تغییر شکل و جابجایی مکرر، روشن نبودن روشها، فقدان وحدت رویه و….نیز از فشارزاهای ناشی از سیاست و خط مشیهای سازمان محسوب میشود(یگانه و همکاران،1381، 17).
سیاستهایی که بر مدرسه تاثیر میگذارند اغلب بر معلمان نیز تاثیرگذار هستند. چونکه معلمان به شدت با مدرسه پیوند خوردهاند و تصمیمهایی که مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد آنها را نیز متاثر خواهد کرد(گرایسون و دیگران، 2008، 1352).
2-2-6-2- ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد
در مطالعهای که لیو همکارانش(2002) انجام دادهاند پی بردند که 1/15 درصد کارکنان در گروهی قرار دارند که در مقابل تلاش پایین ، حقوق پایین دریافت میکنند، 9/35 درصد کارکنان در گروهی قرار دارند که در مقابل تلاش کم ، حقوق بالا دریافت میکنند، 9/17 درصد کارکنان در گروهی قرار میگیرند که در مقابل تلاش بالا ، حقوق بالا دریافت میکنند، 1/31 درصد از کارکنان در گروهی قرار میگیرند که در مقابل تلاش زیاد ، حقوق کم دریافت میکنند. در بین این گروه ها، گروهی که درمقابل تلاش زیاد ، حقوق کم دریافت میکنند بیشترین میزان استرس را دارند(لی و دیگران، 2002، 2). درحقیقت ارزیابی نادرست ازکارکنان و به دنبال آن ناتوانی در جبران خدمات و پرداخت حقوق یکی از نواقص ارزیابی عملکرد به شمار می رود.
واضح است که سازمانها اصولاً به منظور نیل به اهدافی ایجاد شدهاند و میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی به ویژه مدیران است. بنابراین ارزیابی که تحت عناوین تعیین شایستگی، ارزیابی عملکرد و نظیر اینها در تئوری و عمل مطرح می‌باشد از جمله ابزارها و وسایل مؤثر مدیریت منابع انسانی است که با اعمال صحیح این ابزار، نه تنها هدفها و مأموریتهای سازمان با کارآیی مطلوب تحقق می‌یابد بلکه منافع واقعی کارکنان و جامعه نیز تأمین می‌گردد.
در تعریفی دیگر ارزشیابی عملکرد عبارت است از مراحلی رسمی به منظور سنجش و مطلع نمودن کارکنان در مورد انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و صفات، خصوصیات و ویژگیهای مورد نظر و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان جهت رشد و شکوفایی در ابعاد مختلف(ابطحی، 1381، 223).
معلمان میخواهند بدانند که کارشان چگونه است و علاقمند هستند تا نظام ارزشیابی طراحی شده در خصوص بهبود کیفیت کارشان به آنها کمک کند. از طرف دیگر مدیران میبایست به منظور پاسخگوئی به تقاضاهای عمومی، تصمیماتی را در خصوص ترفیع و از کار بر کنار نمودن معلمان اتخاذ کنند. لذا آنها باید ابزاری داشته باشند تا از آن طریق در مورد ارزش کار معلم، قضاوت کنند(کرامتی،1376، 54). گاهی نظامهایی که از دید مردم و مدیران، موفق تلقی میشوند معلمین را مضطرب ساخته و منجر به تضعیف روحیه آنها میشود که نهایتاً این مسئله موجب اختلال در نظام ارزشیابی معلم میگردد؛ به این معنی که اگرچه ظاهراً یک نظام عملی برای ارزشیابی از کار معلم تدوین شده اما آن نظام پیامد ناگواری دارد؛ پیامدهایی از قبیل گلایه و درگیری و کشمکش بین معلمین و ارزشیابان و سرو صدا و آشوب در اتحادیههای معلمین در مناطق مختلف آموزش و پرورش. این مسئله به تدریج موجب تضعیف روحیه معلم میشود و مدیران مدارس نیز عموماً بر سر این مطلب اتفاق نظر دارند که تضعیف روحیه معلم، موجب پایین آمدن کیفیت تدریس میشود. لذا برخی به این فکر افتادهاند تا از روشی استفاده کنند که موجب تضعف روحیه نشود. آنها روش مورد قبول را آنقدر اجرا میکنند که مشاهده کنند روحیه معلمین رفته رفته تقویت میشود، میزان نگرانی و شکایت کاهش مییابد، مسئله مربوط به ارتباطات شغلی کمتر میشود تا جایی که آن نظام ارزشیابی قبلی که موجب تضعیف روحیه معلم میشود، از بین برود و نظام صحیح جایگزین شود(قربانی و همکاران،1381، 124؛ سید جوادین، 1385، 632).منظور از ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد(سید جوادین، 1385).
2-2-6-3- شرایط فیزیکی کار
عواملی هستند که به نوع کار یا شغل فرد مربوط میشوند. عوامل مذکور شامل طرح ساختار کار فردی( آزادی عمل، کارهای گوناگون و میزان خودکار بودن دستگاه ها) و وضع فیزیکی یا نمای درونی و برونی محل کار مربوط میشود. خط مونتاژ زمانی بر کارگر فشار میآورد که سرعت آن زیاد باشد. هر قدر کار شخص به کار دیگران وابستگی متقابل داشته باشد، فشار بالقوه بیشتر افزایش مییابد. از سوی دیگر، استقلال و آزادی عمل در کار موجب کاهش تنش میشود. محل کاری که در آن درجه حرارت هوا بالا یا سر و صدا زیاد باشد و یا شرایط کاری خطرناک و نامطلوب وجود داشته باشند، میتواند موجب افزایش اضطراب گردد (فایربرادر و دیگران،2002، 9). همچنین اگر اتاق یا محل کار شلوغ یا در معرض دید افراد باشد، به گون
های که کارها مرتب قطع گردد، اضطراب و تنش کارگر و کارمند افزایش مییابد.
دانشآموزان و استرس شغلی معلمان
از جمله عواملی که در استرس شغلی معلمان تاثیر دارد و مربوط به شرایط کار است دانش آموزان هستند. رفتار دانش آموزان معمولاً یکی از عوامل مهم استرس معلمان است. مطالعات اخیر نشان دهنده این ادعا است. در تحقیقی که توسط بیم (1991( در138 مدرسه انجام شده

مطالب مرتبط