منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
نمودار ۴۳-۴ اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک ریشه دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴۴-۴ اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک برگ دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴۵-۴ اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک کل گیاه در دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴۶-۴- اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر شاخص وزن شاخساره دانهال‌های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۸-۴ برهمکنش اثر قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای وزن دانهالهای بادام و زردآلو
شاخص وزن شاخساره (درصد)
شاخص وزن ریشه (درصد)
وزن خشک گیاه (گرم)
وزن خشک برگ (گرم)
وزن خشک ریشه (گرم)
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
۰۰۵/۰ bc
۱۱/۰ a
۳۵/۰ bc
۲۵/۰ ab
۱۱/۰ ab
بادام تلخ
بدون میکوریزا
۰۰۶/۰ bc
۱۱/۰ a
۴۵/۰ ab
۳۱/۰ a
۱۴/۰ a
بادام شیرین
۰۰۴/۰ c
۰۸/۰ a
۱۴/۰ d
۰۸/۰ d
۰۶/۰ cd
زردآلو تلخ
۰۰۷/۰ bc
۰۵/۰ b
۳۲/۰ c
۲۲/۰ bc
۱۰/۰ bc
زردآلو بهبهان
۰۰۴/۰ c
۰۹/۰ a
۲۹/۰ c
۱۹/. b
۰۹/۰ b
بادام تلخ
با میکوریزا
۰۰۷/۰ b
۰۸/۰ a
۵۱/۰ a
۳۶/۰ a
۱۵/۰ a
بادام شیرین
۰۱/۰ a
۰۸/۰ a
۴۰/۰ ab
۲۶/۰ ab
۱۴/۰ a
زردآلو تلخ
۰۰۵/۰ bc
۱۱/۰a
۱۷/۰ d
۱۲/۰ cd
۰۵/۰ d
زردآلو بهبهان
*در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۹-۴ برهمکنش اثر ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای وزن دانهالهای بادام و زردآلو
شاخص وزن شاخساره (درصد)
وزن خشک گیاه (گرم)
وزن خشک برگ (گرم)
وزن خشک ریشه (گرم)
کلرید سدیم (میلی مولار)
ژنوتیپ
۰۰۴/۰ b
۳۳/۰ bc
۲۲/۰ bcd
۱۱/۰abcd
۰
بادام تلخ
۰۰۵/۰ b
۳۲/۰ bcd
۲۲/۰ bcd
۰۹/۰ bcd
۷۵
۰۰۵/۰ b
۳۱/۰ bcd
۲۱/۰ bcd
۰۹/۰ bcd
۱۵۰
۰۰۸/۰ ab
۵۱/۰ a
۳۸/۰ a
۱۳/۰ abc
۰
بادام شیرین
۰۰۷/۰ ab
۵۰/۰ a
۳۴/۰ ab
۱۶/۰ a
۷۵
۰۰۵/۰ ab
۴۲/۰ ab
۲۸/۰ ab
۱۴/۰ ab
۱۵۰
۰۰۷/۰ ab
۲۰/۰d
۱۲/۰ ef
۰۸/۰ cd
۰
زردآلو تلخ
۰۰۷/۰ ab
۲۶/۰ cd
۱۶/۰ de
۰۹/۰ bcd
۷۵
۰۰۹/۰ a
۳۴/۰ bcd
۲۲/۰ bcde
۱۱/۰ abcd
۱۵۰
۰۰۴/۰ b
۱۰/۰e
۰۷/۰ f
۰۳/۰ d
۰
زردآلو بهبهان
۰۰۸/۰ ab
۳۷/۰ abc
۲۴/۰ bcd
۱۳/۰ abc
۷۵
۰۰۷/۰ ab
۲۷/۰ bcd
۲۰/۰ cde
۰۷/۰ e
۱۵۰
*در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
۳-۲-۴ شاخص تحمل به تنش
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص‌های تحمل به تنش (جدول ۳۰-۴) نشان داد اثر میکوریزا بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک در ریشه، برگ و گیاه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک ریشه، برگ و گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک در ریشه، برگ و گیاه معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای میکوریزا و کلرید سدیم نیز بر هیچ یک از این شاخصها معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک ریشه و یا گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار و بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. همچنین برهمکنش اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصهای تحمل به تنش وزن خشک ریشه، برگ و گیاه معنیدار نبود.
جدول ۳۰-۴ تجزیه واریانس اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای تحمل به تنش در
دانهالهای بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه
شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ
شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه
میکوریزا
۱
ns 001/0
ns 05/0
ns 01/0
ژنوتیپ
۳
** ۰۳/۰
** ۳۲/۱
** ۰۶/۰
کلرید سدیم
۲
* ۰۲/۰
ns 32/0
** ۰۲/۰
میکوریزا × ژنوتیپ
۳
ns 001/0
ns 12/0
ns 004/0
میکوریزا × کلرید سدیم
۲
ns 002/0
ns 06/0
ns 003/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
۶
** ۰۲/۰
* ۴۳/۰
** ۰۲/۰
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
۶
ns 001/0
n.s 15/0
ns 003/0
خطای آزمایش
۴۸
۰۰۴/۰
۱۵/۰
۰۰۴/۰
ضریب تغییرات (درصد)
۹/۳
۶۹/۱۵
۱۴/۴
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال ۱% و * معنی‌دار در سطج احتمال ۵%
۱-۳-۲-۴ شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۷-۴- الف) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بود (۵/۲۰۱ درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای بادام تلخ، بادام شیرین و زردآلو تلخ بود (به ترتیب ۲/۹۴، ۸/۱۱۵ و ۷/۱۲۷ درصد). کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه نیز در بادام تلخ مشاهده شد که با مقدار این شاخص در دانهالهای بادام شیرین و زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار زردآلو بهبهان بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۷-۴- ب) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه مربوط به کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۴/۱۷۹ درصد) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) بود ولی با شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (۹/۱۲۹ درصد).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۳۱-۴) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان با کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۱۹/۳۴۴ درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای بادام تلخ بدون کلرید سدیم بود (۹۱/۸۷ درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان و تیمارهای کلرید سدیم ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار بود (به ترتیب ۱۹/۳۴۴ و ۲۷/۱۶۰ درصد) ولی با شاخص تحمل به تنش ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
۲-۳-۲-۴ شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۸-۴) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان بود (۷/۱۷۰ درصد) که با این شاخص در زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت (۱/۱۵۷ درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در دانهالهای بادام تلخ و بادام شیرین بود (به ترتیب ۵۵/۹۹ و ۵۵/۸۸ درصد). کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ نیز در بادام شیرین وجود داشت که با میزان این شاخص در دانهالهای بادام تلخ معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در تیمار زردآلو بهبهان بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۳۱-۴) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان و کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۸۱/۲۲۹ درصد) که با این شاخص در تیمارهای زردآلو تلخ با کلرید سدیم ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار (به ترتیب ۹۱/۱۵۹ و ۵۱/۲۱۱ درصد) و زردآلو بهبهان با کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار (۲۸/۱۸۲ درصد) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود. کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در تیمار بادام شیرین با کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار وجود داشت (۶۲/۷۴ درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک برگ در تیمارهای زردآلو بهبهان با کلرید سدیم ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار و زردآلو تلخ با کلرید سدیم ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار بود ولی با شاخص تحمل به تنش برگ در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
۳-۳-۲-۴ شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۹-۴- الف) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بود (۵۵/۲۷۷ درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در دانهالهای بادام تلخ، بادام شیرین و زردآلو تلخ بود (به ترتیب ۱۷/۹۷، ۰۶/۹۵ و ۹/۱۳۹ درصد). کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه نیز در بادام تلخ بود که با میزان این شاخص در دانهالهای بادام شیرین (۰۶/۹۵ درصد) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۹-۴- ب) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه مربوط به کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۹۸/۲۰۷ درصد) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) بود ولی با شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (۲۷/۱۴۹ درصد).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۳۱-۴) نشان داد بیشترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در دانهالهای زردآلو بهبهان

مطالب مرتبط