منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، استاندارد، تغییر رنگ، تجزیه واریانس

شد. سپس محلول در حمام آب یخ قرار داده شد تا خنک شود. سپس ۴ میلی لیتر تولوئن اضافه شد و به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بهم زده شد تا تا فاز قرمز رنگی در بالا تشکیل شود. فاز بالایی محلول با سمپلر برداشته شده و در طول موج ۵۲۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل- Spectronicgeesys 5، ساخت آمریکا) قرائت شد. از تولوئن به عنوان شاهد استفاده شد. برای تهیه منحنی استاندارد از پرولین استفاده شده و مقدار پرولین بر اساس معادله زیر بدست آمد:
Y= 0.055x+ 0.078
Y: عدد قرائت شده
X: عددی که به دست می آید برحسب میلی گرم بر میلی لیتر
سپس X در فرمول زیر قرار داده شد تا مقدار پرولین بر اساس وزن نمونه بدست آید:
X × (V/M) =غلظت پرولین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک
X به دست آمده از رابطه قبل
V: حجم عصاره اولیه (۱۵ میلی لیتر)
M: وزن نمونه اولیه (گرم)
۱-۱۹-۳ آماده‌سازی محلول ناین هیدرین
جهت تهیه محلول ناین هیدرین مقدار ۲۵/۱ گرم ناین هیدرین در ۳۰ میلی لیتر استیک اسید و ۲۰ میلی لیتر اسید فسفریک ۶ مولار حل گردید و در ظرف تیره‌ رنگ در بسته نگهداری گردید. این محلول در دمای ۴ درجه تا ۲۴ ساعت نگهداری گردید.
۲۰-۳ اندازه گیری کربوهیدراتهای محلول
مقدار ۱/۰ گرم بافت با استفاده از ۵ میلی لیتر اتانول ۹۵% در هاون چینی کوبیده شده و قسمت بالای محلول جدا گردید. عمل استخراج ۲ بار دیگر و هر بار با ۵ میلی لیتر اتانول ۷۰% تکرار شد. محلول به دست آمده ۱۰ دقیقه با سرعت ۳۵۰۰ دور سانتریفوژ شد. پس از جداکردن فاز مایع از جامد قسمت مایع برای استخراج پرولین و کربوهیدرات به کار رفت. اندازهگیری کربوهیدرات از روش پیشنهادی البالاسمه و همکاران۱۷۰ (۲۰۱۳) استفاده گردید. مقدار ۱ میلی لیتر از عصاره تهیه شده به همراه ۳ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ در لوله آزمایش مخلوط و به مدت ۳۰ ثانیه ورتکس گردید. سپس به مدت ۲ دقیقه در حمام یخ قرار داده شد. پس از رسیدن دمای محلول به دمای آزمایشگاه، میزان جذب در طول موج ۳۱۵ نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتوفوتومتری انجام گردید. برای تهیه منحنی استاندارد از گلوکز استفاده شده و مقدار کربوهیدرات های محلول بر اساس رابطه زیر محاسبه گردید:
Y= 0.008X +0.001
Y: عدد قرائت شده از اسپکتروفتومتر
X: عددی که به دست می آید و برحسب میلی گرم بر میلی لیتر است
سپس X در فرمول زیر قرار می گیرد
X × (V/M) =غلظت بر حسب میکروگرم بر گرم
X به دست آمده از رابطه قبل
V: حجم عصاره اولیه (۱۵ میلی لیتر)
M: وزن نمونه اولیه (گرم)
۲۱-۳ تهیه عصاره اندازه‌گیری عناصر
برای اندازه‌گیری عناصر سدیم و پتاسیم و کلسیم در بافت برگ و ریشه از روش تهیه خاکستر خشک استفاده شد. یک گرم از نمونه خشک ریشه و یا برگ در کروزه چینی قرار داده شد. کروزه چینی را در کوره الکتریکی )مدل EX 1100-12A، ساخت شرکت اکسایتون ایران) در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت قرار داده شد تا به خاکستر تبدیل گردد. به هر یک از نمونه‌ها ۵ میلی لیتر اسید کلریدریک ۲ نرمال اضافه شد. سپس محلول به مدت ۵ دقیقه روی هات پلیت قرار داده شد و سپس از کاغذ صافی عبور داده شد و محلول به یک بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری انتقال داده شد و حجم محلول با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد.
۲۲-۳ اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم
از عصاره تهیه شده در بخش ۳- ۲۰ برای سنجش میزان عناصر سدیم و پتاسیم، از دستگاه شعله سنجی (فلیم فتومتری) استفاده شد. پس از کالیبره نمودن دستگاه فلیم فتومتر (مدل CL 361، ساخت شرکت اقلیم دانش ایران) توسط غلظت های مختلف نمک کلرید سدیم (۰، ۷۵، ۱۵۰ میلی مولار)، میزان سدیم و پتاسیم موجود در بافت برگ و ریشه در هر نمونه بر اساس میلی گرم در لیتر قرائت گردید. سپس میزان سدیم و پتاسیم بافت بر حسب میلی‌گرم در گرم وزن خشک بافت محاسبه گردید.
۲۳-۳ اندازه‌گیری کلسیم
مقدار ۵ میلی‌لیتر از عصاره تهیه شده را به وسیله پیپت به یک ارلن ۱۲۵ میلی‌لیتری منتقل گردید. با اضافه کردن آب مقطر، حجم عصاره به ۲۵ میلی‌لیتری رسانیده شد. سپس ۴ قطره سود (NaOH ) یک نرمال اضافه شد و بعد از آن ۲/۰ گرم پودر پورپورات آمونیوم اضافه گردید و رنگ عصاره قرمز نارنجی گردید. بعد از آن عصاره با محلول EDTA (ورسین۰۵/۰ نرمال) تیتر شد. تغییر رنگ از قرمز نارنجی به بنفش مشاهده گردید ولی این تغییر رنگ به سرعت انجام نگرفته و در انتهای آزمایش اضافه کردن محلول EDTA به آهستگی و در قطرات کم صورت گرفت. در نهایت میزان کلسیم بر حسب میلی‌گرم در گرم وزن خشک محاسبه گردید.
۲۴-۳ اندازه‌گیری یون فسفر
مقدار فسفر در نمونههای برگ و یا ریشه توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. مقدار ۱/۰ گرم از بافت آسیاب شده در کروزه‌های چینی قرار داده شد و ۵ میلی لیتر نیترات منیزیم نیم نرمال به آن اضافه شده و به مدت ۲ ساعت در بن‌ماری در دمای ۱۰۰ درجه قرارداده شد تا نیترات منیزیم آن به‌طور کامل تبخیر شد. سپس نمونه در کوره در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد خاکستر شد. به هر یک از نمونه‌ها ۵ میلی‌لیتر اسیدکلریدریک ۲ نرمال اضافه شده و در بن‌ماری در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت ۵-۱۰ دقیقه حرارت داده شد. بعد از عبور دادن از کاغذ صافی به بالن ژوژه‌ها‌ی ۵۰ میلی‌لیتری انتقال داده شد و با آب مقطر ولرم به حجم ۵۰ سی‌سی رسانده شد. سپس ۱۰میلی‌لیتر عصاره‌ با ۱۰ میلی‌لیتر نیترات آمونیوم ۱ نرمال و ۱۰ میلی‌لیتر بی‌کربنات سدیم نیم نرمال و ۲ میلی‌‌لیتر کلرور قلع ۲ نرمال مخلوط شده و در نهایت با آب مقطر به حجم ۵۰ میلی لیتر رسانده سپس با اسپکترو‌فتومتر در طول موج ۶۶۰ نانومتر قرائت گردیدند. برای تعیین مقدار نهایی فسفر منحنی استاندارد با استفاده از نرم‌ افزار اکسل و به دست آوردن همبستگی و رگرسیون معادله ‌یک خطی که دارای عرض از مبدا و شیب بود بدست آمد. با استفاده از این معادله‌یک خط مقدار نهایی فسفر بافت بر حسب قسمت در میلیون بدست آمد. استاندارها به مقدارصفر، ۲/۰ ، ۴/۰ ، ۸/۰ و ۱ قسمت در میلیون تهیه شد. برای این منظور به‌ ترتیب صفر، ۲، ۴، ۸ و ۱۰ میلی‌لیتر از محلول پایه (پتاسیم دی هیدروژن فسفات)، ۱۰ میلی‌لیتر بی‌کربنات سدیم، ۱۰ میلی‌لیتر مولیبدات آمونیم و ۲ میلی‌لیتر کلرور قلع اضافه شده و با آب مقطر به حجم ۵۰ میلی‌لیتر رسانده شد (اولسن و سامرز۱۷۱، ۱۹۸۲).
۲۵-۳ اندازه‌گیری یون کلر
برای اندازه‌گیری کلر در بافت برگ و ریشه از روش خاکسترگیری خشک استفاده شد. در این روش یک گرم از نمونه خشک ریشه و یا برگ را در کروزه چینی قرار داده شد. نمونه‌ها را در کوره الکتریکی (مدلEX 1100-12A، ساخت شرکت اکسایتون ایران) در دمای ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت تبدیل به خاکستر گردید. به هر یک از نمونه‌ها ۵ میلی لیتر اسید نیتریک ۲ نرمال اضافه شد. سپس به مدت ۵ دقیقه روی هات پلیت قرار داده شد و سپس از کاغذ صافی عبور داده شد و محلول به یک بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری انتقال داده شد و حجم محلول با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد. از عصاره تهیه شده، ۵ میلی‌لیتر با پیپت برداشته شده و به ظرف ارلن ۱۲۵ میلی لیتری منتقل گردید، سپس ۲۵ میلی‌لیتر آب مقطر اضافه شده و پ هاش محلول با استفاده از اسیدسولفوریک ۱/۰ نرمال یا کربنات سدیم ۱/۰ نرمال و معرف فنل فتالئین (محلول در اتانول ۶۵ درصد) به ۲/۸ رسانده شد. در این پ هاش رنگ معرف بی‌رنگ شد. به محلول فوق، یک میلی‌لیتر معرف کرومات پتاسیم ۵ درصد (۵ گرم پودر کرومات پتاسیم در ۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل گردید و صاف شد و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر رسانده شد ) اضافه گردید سپس محلول نیترات نقره ۰۵/۰ نرمال، با استفاده از بورت ۲۵ میلی‌لیتری قطره
قطره اضافه شد تا اینکه رسوب قرمز رنگ ثابت تشکیل گردید. یک نمونه شاهد با ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر با کلیه مواد فوق نیز انجام شد. بر اساس فرمول زیر مقدار یون کلر در نمونه بر حسب میلی‌اکی والانت در لیتر محاسبه گردید (چاپمن و پارت، ۱۹۶۱).
(حجم نمونه مصرفی/۱۰۰۰ ) × نرمالیته نیترات نقره × (شاهد- حجم نیترات نقره) = مقدار یون کلر در نمونه (میلی اکی والانت در میلی لیتر)
میزان کلر بر حسب میلی گرم در گرم وزن خشک محاسبه گردید.
۲۶-۳ تجزیه آماری و نرم افزارهای مورد استفاده
نرمال سازی دادهها با استفاده ازSPSS انجام شد. داده‌های هر آزمایش با نرم افزار SAS 9.2 آنالیز آماری شده و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. همچنین برای رسم منحنی‌ها از نرم افزار اکسل۱۷۲ استفاده گردید.
نتایج
۱-۴ آزمایش اول: پاسخ ژنوتیپهای بادام و زردآلو به آلودگی میکوریزایی
۱-۱-۴ صفات رویشی
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام و زردآلو بر شاخص‌های رشد دانهالهای بادام و زردآلو (جدول۱-۴) نشان داد اثر میکوریزا بر ارتفاع شاخساره در سطح احتمال پنج درصد و بر قطر بالای ساقه در سطح یک درصد معنی‌دار بود ولی بر طول ریشه، ارتفاع کل دانهال و قطر پایین ساقه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بادام بر ارتفاع شاخساره، طول ریشه، ارتفاع دانهال، قطر بالای ساقه و قطر پایین ساقه در سطح احتمال یک درصد معنی‌‌دار بود. همچنین اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام بر ارتفاع شاخساره، طول ریشه ارتفاع دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر قطر بالا و پایین ساقه در سطح پنج درصد معنی‌دار بود.
جدول ۱-۴ تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر صفات رویشی دانهال بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
ارتفاع شاخساره
طول ریشه
ارتفاع دانهال
قطر بالای ساقه
قطر پایین ساقه
میکوریزا
۱
* ۰۶/۳۷
n.s 10/8
ns 056/10
** ۲۰/۰
ns 15/0
ژنوتیپ
۴
** ۲۲/۲۰۲۱
** ۵۷/۱۴۰
** ۹/۳۰۸۵
** ۴۸/۱
** ۰۸/۳
میکوریزا × ژنوتیپ
۴
** ۱۲/۷۲
** ۸۳/۵۰
** ۳۸/۱۳۱
* ۰۲/۰
* ۱/۰
خطای آزمایش
۳۰
۲۱/۱۲
۵۵/۴
۲۹/۱۶
۰۲/۰
۰۵/۰
ضریب تغییرات (درصد)
_
۹۶/۱۰
۳۴/۱۵
۸۲/۸
۶۰/۱۲
۲۲/۱۰
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال ۱% و * معنی‌دار در سطج احتمال ۵%
۱-۱-۱-۴ ارتفاع شاخساره
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر قارچ میکوریزا بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۱-۴- الف) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در تیمارهای دارای همزیستی با میکوریزا وجود داشت (۹/۵۸ سانتیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در دانهالهای بدون همزیستی میکوریزا بود (۹/۳۲ سانتی متر).
بررسی نتایج مقایسه

مطالب مرتبط