منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، اعتماد اجتماعی، میزان استفاده، اعتماد عمومی

زندگی
فراوانی
درصد
شمال
۵۵
۸/۱۳
جنوب
۵۸
۵/۱۴
شرق
۸۴
۲۱
غرب
۸۰
۲۰
مرکز
۱۲۳
۸/۳۰
جمع
۴۰۰
۱۰۰
بیشتر پاسخگویان (حدود ۳۰ درصد) در مرکز تهران ساکن بوده و کمترین آنان (حدود ۱۴ درصد) در شمال تهران بودهاند. همچنین ۸۴ نفر از نمونه مورد مطالعه(۲۱درصد) در شرق تهران و ۸۰ نفر(۲۰ درصد) در غرب تهران زندگی میکنند.
نمودار(۶-۴) توزیع فراوانی منطقه محل زندگی پاسخگویان
۷-۲-۴- قومیت
جدول (۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت
قومیت خانوادهها
فراوانی
درصد
فارس
۲۶۸
۶۷
آذری
۹۳
۲/۲۳
کرد
۸
۲
لر
۱۱
۸/۲
گیلک
۵
۲/۱
سایر
۱۲
۳
بیپاسخ
۳
۸/.
جمع
۴۰۰
۱۰۰
از نظر قومیت بیشتر خانوادهها (۶۷ درصد) فارس میباشند و خانوادههای گیلک(۲/۱ درصد) کمترین آنها میباشد. همچنین خانوادههای آذری زبان نیز حدود ۲۳ درصد از جامعه نمونه را تشکیل میدهند.
نمودار(۷-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت
۸-۲-۴- تماشای تلویزیون در طول شبانهروز
جدول(۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در طول شبانهروز
تماشای تلویزیون
فراوانی
درصد
خیلیکم
۷۰
۵/۱۷
کم
۹۳
۳/۲۳
تاحدی
۱۶۴
۴۱
زیاد
۷۳
۴/۱۸
خیلیزیاد
۰
۰/.
جمع
۴۰۰
۱۰۰
از مجموع پاسخگویان حدود ۴۰ درصد (۱۶۳ خانواده) در طول شبانهروز کم و خیلیکم تلویزیون نگاه میکنند. ۴۱ در صد از جمعیت مورد مطالعه (۱۶۴ خانواده) به طور متوسط از تلویزیون استفاده میکنند. و تنها حدود ۱۸ درصد(۷۳ خانواده) از خانوادهها زیاد تلویزیون نگاه میکنند.
نمودار(۸-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون در طول شبانهروز
۹- ۲-۴- میزان استفاده از انواع برنامههای تلویزیون
جدول(۹-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از برنامههای تلویزیون
برنامهها
خیلیکم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلیزیاد
جمع
علمی و آموزشی
۵/۸
۳/۲۵
۸/۴۹
۱۳
۵/۳
۱۰۰
اجتماعی(خانواده و…)
۱۱
۵/۳۳
۵/۴۳
۵/۹
۵/۲
۱۰۰
سیاسی(تحلیل خبر)
۱۵
۳/۱۷
۵/۳۳
۳۱
۳/۳
۱۰۰
ورزشی
۵/۱۵
۸/۲۷
۸/۱۶
۸/۳۵
۳/۴
۱۰۰
تفریحی و سرگرمی
۵/۱۰
۵/۲۹
۳/۳۴
۲۱
۸/۴
۱۰۰
فرهنگی و هنری
۵/۱۱
۳/۲۴
۳/۴۰
۲۰
۴
۱۰۰
اقتصادی
۸/۲۰
۲۴
۸/۴۱
۵/۱۲
۱
۱۰۰
جدول فوق نشان میدهد که خانوادههای تهرانی از برنامههای مختلف تلویزیونی تا چه حد استفاده میکنند. خانوادهها از برنامههای ورزشی تلویزیون بیشتر از سایر برنامهها استفاده میکنند. (حدود ۴۰ درصد خانوادهها زیاد و خیلیزیاد برنامههای ورزشی را نگاه میکنند.) همچنین حدود ۳۴ درصد خانوادهها از برنامههای سیاسی تلویزیون در حد زیاد و خیلیزیاد استفاده میکنند. تماشای برنامههای تفریحی و سرگرمی مورد توجه خانوادهها بوده، به گونهای که حدود ۲۶ درصد خانوادهها زیاد و خیلیزیاد به این برنامهها نگاه میکنند.
برنامههای اجتماعی تلویزیون چندان مورد علاقه خانوادهها نبوده به طوری که حدود ۴۵ درصد کم و خیلیکم از برنامههای اجتماعی استفاده میکنند. برنامههای اقتصادی تلویزیون نیز جزء کمبینندهترین برنامه میباشد.
۱۰-۲-۴- میزان تماشای شبکههای تلویزیون
جدول(۱۰-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون
شبکههای تلویزیون
فراوانی
درصد
شبکه یک
۷۶
۱۹
شبکه دو
۲۳
۸/۵
شبکه سه
۹۷
۳/۲۴
شبکه چهار
۷۴
۵/۱۸
شبکه پنج(تهران)
۱۶
۴
شبکه خبر
۱۱
۸/۲
شبکه آموزش
۹
۳/۲
شبکه قرآن و معارف سیما
۳
۸/.
سایر
۸۱
۳/۲۰
بیپاسخ
۱۰
۵/۲
جمع
۴۰۰
۱۰۰
لازم به ذکر است، در این تحقیق شبکههای سراسری تلویزیون مورد توجه بوده است. منظور از گزینه «سایر»، تماشای شبکههایی به غیر از شبکههای سراسری سیما میباشد.
نتایج جدول فوق نشانگر آن است که نزد خانوادههای تهرانی شبکه سه(حدود ۲۴ درصد) بیشترین بیننده را دارد. همچنین شبکههای یک و چهار (حدود ۱۹ درصد) از پربینندهترین شبکههای تلویزیون میباشد.
شبکه قرآن و معارف سیما (کمتر از یک درصد) کم بینندهترین شبکه تلویزیونی بوده و شبکههای خبر و آموزش (حدود ۳ درصد) چندان مورد پذیرش خانوادهها قرار نگرفته است.
نکته قابل تامل آنکه حدود ۲۰ درصد از خانوادهها شبکههای غیر سراسری و شاید شبکههایی به غیر از رسانه ملی را تماشا میکنند.
نمودار(۹-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکههای تلویزیون
۱۱- ۲-۴- میزان اعتماد به تلویزیون
جدول(۱۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون
میزان اعتماد به تلویزیون
فراوانی
درصد
کم
۷۱
۸/۱۷
متوسط
۱۲۴
۳۱
زیاد
۲۰۵
۳/۵۱
مجموع
۴۰۰
۱۰۰
متغیر «میزان اعتماد به تلویزیون» از مجموع هشت گویه (سؤال ۲۷ پرسشنامه) تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر میزان اعتماد به تلویزیون، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار اعتماد به تلویزیون را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(۰) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین کم فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار متوسط برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت زیاد طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن هشت گویه مربوط به متغیر میزان اعتماد به تلویزیون، کمترین مقدار آن ۸ و بیشترین مقدار ۳۶ است. میانگین برابر با ۶۴/۱۹ و انحراف معیار ۰۷۹/۵ میباشد.
Mean: 19/64
Std. division: 5/079
۵۶۱/۱۴- ۰ : میزان اعتماد به تلویزیون «کم»
۶۴۱/۱۹- ۵۶۲/۱۴ : میزان اعتماد به تلویزیون «متوسط»
۶۴۲/۱۹ به بالا: میزان اعتماد به تلویزیون «زیاد»
اعتماد حدود ۱۸ درصد پاسخگویان کم، ۳۱ درصد متوسط و حدود ۵۱ درصد آنها زیاد است.
نمودار(۱۰-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تلویزیون
۱۲-۲-۴- انواع اعتماد
جدول (۱۲-۴) توزیع فراوانی انواع اعتماد
کم
متوسط
زیاد
جمع کل
اعتماد بنیادی
فراوانی
۵۵
۱۷۵
۱۷۰
۴۰۰
درصد
۱۳.۸
۴۳.۸
۴۲.۵
۱۰۰.۰
اعتماد فردی
فراوانی
۱۴۸
۶۰
۱۹۲
۴۰۰
درصد
۳۷.۰
۱۵.۰
۴۸.۸
۱۰۰.۰
اعتماد عمومی
فراوانی
۶۸
۱۳۶
۱۹۶
۴۰۰
درصد
۱۷.۰
۳۴.۰
۴۹.۰
۱۰۰.۰
اعتماد نهادی
فراوانی
۵۸
۱۷۷
۱۶۵
۴۰۰
درصد
۱۴.۵
۴۴.۳
۴۱.۳
۱۰۰.۰
چهار نوع اعتماد ذکر شده، اعتماد اجتماعی را تشکیل میدهند. نتایج جدول نشان میدهد اعتماد عمومی خانوادهها(۴۹ درصد) از سایر اعتمادها بیشتر بوده، و پس از آن اعتماد فردی(۸/۴۸) قرار دارد.
۱۳-۲-۴- اعتماد اجتماعی
جدول(۱۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی
فراوانی
درصد
کم
۶۳
۸/۱۵
متوسط
۱۳۶
۳۴
زیاد
۲۰۱
۳/۵۰
مجموع
۴۰۰
۱۰۰
از مجموع اعتماد بنیادی(۴ گویه)، اعتماد فردی( ۱۳ گویه)، اعتماد عمومی( ۱۴ گویه) و اعتماد نهادی( ۷ گویه) متغیر اعتماد اجتماعی ساخته میشود.
متغیر « اعتماد اجتماعی» از مجموع ۳۸ گویه (سؤالهای ۱ تا ۸ پرسشنامه) تشکیل میشود. با استفاده از دستور compute در spss، گویهها را با هم جمع میکنیم؛ با این کار متغیر اعتماد اجتماعی، به یک متغیر فاصلهای تبدیل میشود. در مرحله بعد این متغیر را از حالت فاصلهای به ترتیبی تبدیل میکنیم. به همین منظور میانگین و انحراف معیار اعتماد به تلویزیون را بدست آورده، سپس یک انحراف معیار را از میانگین کسر نموده و یک بار به آن اضافه کردیم. از صفر(۰) تا حاصل کسر انحراف معیار از میانگین کم فرض شد. آنگاه یک واحد به حاصل کسر انحراف معیار از میانگین اضافه شد. از عدد بدست آمده تا حاصل جمع انحراف معیار متوسط برآورد شد. به عدد حاصل شده از جمع انحراف معیار و میانگین یک واحد اضافه شد و از این عدد تا بینهایت بصورت زیاد طبقهبندی شد.
پس از جمع کردن ۳۸ گویه مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی، کمترین مقدار آن ۵۴ و بیشترین مقدار ۱۵۷ است. میانگین برابر با ۶۹/۱۰۶ و انحراف معیار ۴۲۷/۱۵ میباشد.
Mean: 106/69
Std. deviation: 5/427
۲۶۳/۹۱- ۰ : میزان اعتماد به تلویزیون «کم»
۷۰/۱۰۶- ۲۶۴/۹۱ : میزان اعتماد به تلویزیون «متوسط»
۷۱/۱۰۶ به بالا: میزان اعتماد به تلویزیون «زیاد»
۶۳ خانواده(حدود ۱۶ درصد) دارای اعتماد اجتماعی کم ، ۱۳۶ خانواده(۳۴ درصد) اعتماد اجتماعی متوسط و ۲۰۱ خانواده(حدود ۵۰ درصد) اعتماد اجتماعی زیادی دارند.

مطالب مرتبط