منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، مدیریت سود، سود تقسیمی، جریان نقد آزاد

عملکرد مالی شرکت شده است.
45
بولو و همکاران
1391
بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد بر سیاست‌های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت
بین سود تقسیمی و جریان نقد آزاد شرکت‌ها در مرحله رشد و افول رابطه مثبت وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و جریان نقد آزاد رابطه منفی وجود دارد.
46
مشکی و نوردیده
1391
بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود
پایداری سود شرکت‌های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت‌های غیر از هموار ساز است. از طرفی آزمون‌ها نشان می‌دهد شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده اند، در مقایسه با سایر شرکت ها، سود سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده اند.
47
خدامی پور و همکاران

1392

اثر کیفیت افشا بر انواع مدیریت سود

مطالب مرتبط