منبع مقاله درمورد داده ها و اطلاعات، اعداد و ارقام

قرار می‏گیرد(پترسون، 1994) و در تحقیق حاضر نیز از آن استفاده شد.
1-6-3 تعیین روایی22 پرسشنامه مورد استفاده
ابزار اسناد و مدارک همیشه دارای اعتبار هستند. اما سه ابزار دیگـر یعنـی پرسـشنامه، مـشاهده و مـصاحبه، نیازمنـد اعتبارسنجی هستند. اعتبار یعنی اینکه ابزار اندازه گیری مناسب باشـد .روشـهای مختلفـی بـرای تعیـین اعتبـار (روایـی)ابـزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آنها رویه استخراج اجزاء متغیرهای مـورد انـدازه گیـری از ادبیـات موضـوعی، و آنگـاه بومیسازی آن با بهره گیری از نظرات متخصصان و نیـز نمونـه ای مقـدم اتی اسـت (بازرگـان و دیگران، 1373). بر این اساس ارزیابی دو ویژگی اعتبـار محتـوایی مقیاس اندازه گیری بصورت قضاوت کیفی خواهد بود. پرسشنامه دارای اعتبار محتوا خواهد بود اگر اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق اخذ شده، و سازه هـای پرسـشنامه نیـز بوسـیله اعـضاء نمونـه آمـاری بدرستی درک شوند.
بدین منظور باید پرسشنامه طراحی شده بصورت پیش آزمون در اختیار حـداقل تعـداد ده نفـر از اساتید و خبرگان قرار داده شد، آنگاه پس از اخذ نظرات اصلاحی و تعدیل موادی از آنها، مجدداً در اختیار حداقل تعـداد 25 نفر از اعضاء نمونه آماری مقدماتی قرار گرفت و طبق نظرات اصلاحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤا?ت با توجه به جامعـه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد. در نهایت، پرسشنامه نهایی را طراحی و برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار داده شد.
2-6-3- تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ
سؤال: آیا ابزار اندازه‌گیری داده‌ها(پرسشنامه) طراحی شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟
آزمون انجام شده:
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.98
49

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات23
جهت نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. برای بررسی فرضیات از آزمون تی استفاده شد.

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

1-4- مقدمه
داده‌ها و اطلاعات خام جمع‌آوری شده، فی‌نفسه، اعداد و ارقامی غیر مفید و بدون قابلیت کاربردی می‌باشند. بمنظور مفید و قابلیت کاربردی نمودن داده‌ها و اطلاعات خام جمع‌آوری شده، در مرحله تجزیه ‌و تحلیل سعی می‌شود تا با کاربرد فنون آماری و غیرآماری مربوط، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در راستای تحقق هدف/اهداف تحقیق و پاسخگویی به سؤالات و مسئله آن مورد استفاده قرار گیرند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش‌شناسی تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیتهای لازم برای تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید سؤالات/فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر هم قرار داد.
با توجه به آنچه که در طرح پیشنهادی تحقیق مقرر شده بود و در فصل اول نیز آمده است در این فصل می‌بایست به اهداف تحقیق که تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران است پرداخته شود. در این بخش، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی، در راستای نیل به هدف/اهداف تحقیق و پاسخگویی به سؤالات/فرضیات و مسئله آن مورد بررسی، تلخیص، طبقه‌بندی و آزمون قرار خواهند گرفت که شرح تفصیلی مربوط به چگونگی انجام این کار در قسمتهای بعدی این فصل خواهد آمد.
2-4- داده‌های توصیفی
جدول زیر نشان دهنده متغیرهای تحقیق می باشد که پس از مرتب کردن داده های جمع‌آوری شده، به SPSS وارد شده اند. توضیحات مربوط متغیرهای موجود در جدول، در ادامه آورده شده است:
جدول شماره 4-1- داده های توصیفی متغیرهای تحقیق
Descriptive Statistics

سؤالات
تعداد
دامنه
مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف معیار
V1.1
127
1.00
1.00
2.00
1.1181
.32402
V1.2
127
4.00
1.00
5.00
2.2835
.90762
V1.3
127
1.00
1.00
2.00
1.1260
.33315
V1.4
127
4.00
1.00
5.00
3.4409
1.07389
V1.5
127
4.00
1.00
5.00
3.0079
1.19852
V2.1.1
127
9.00
1.00
10.00
3.9370
2.25989
V2.1.2
127
9.00
1.00
10.00
4.5433
2.47128
V2.1.3
127
9.00
1.00
10.00
4.4331
2.41553
V2.1.4
127
9.00
1.00
10.00
4.3307
2.49143
V2.1.5
127
9.00
1.00
10.00
4.2913
2.52954
V2.1.6
127
9.00
1.00
10.00
4.3228
2.31928
V2.1.7
127
9.00
1.00
10.00
4.0709
2.38774
V2.1.8
127
9.00
1.00
10.00
3.9606
2.53045
V2.1.9
127
9.00
1.00
10.00
4.4252
2.43167
V2.1.10
127
9.00
1.00
10.00
6.0866
2.93318
V2.1
127
8.80
1.00
9.80
4.4402
1.93490
V2.2.1
127
9.00
1.00
10.00
4.1496
2.29934
V2.2.2
127
9.00
1.00
10.00
3.9291
2.
38108
V2.2.3
127
9.00
1.00
10.00
3.7874
2.23830
V2.2.4
127
9.00
1.00
10.00
4.3071
2.41855
V2.2.5
127
9.00
1.00
10.00
3.9606
2.48616
V2.2.6
127
9.00
1.00
10.00
3.9291
2.30314
V2.2.7
127
9.00
1.00
10.00
3.8740
2.04315
V2.2.8
127
9.00
1.00
10.00
3.8110
2.37290
V2.2.9
127
9.00
1.00
10.00
4.5433
2.45517
V2.2.10
127
9.00
1.00
10.00
4.5984
2.57355
V2.2
127
8.10
1.00
9.10
4.0890
1.95209
V2.3.1
127
9.00
1.00
10.00
4.1024
2.16698
V2.3.2
127
9.00
1.00
10.00
3.8819
2.18078
V2.3.3
127
9.00
1.00
10.00
3.8504
2.10848
V2.3.4
127
9.00
1.00
10.00
3.8740
2.23604
V2.3.5
127
9.00
1.00
10.00
3.5906
2.33114
V2.3.6
127
9.00
1.00
10.00
3.8504
2.33020
V2.3.7
127
8.00
1.00
9.00
3.8661
2.00935
V2.3.8
127
9.00
1.00
10.00
3.9606
2.24811
V2.3.9
127
9.00
1.00
10.00
4.9449
2.59825
V2.3.10
127
9.00
1.00
10.00
3.6299
2.11496
V2.3
127
7.70
1.20
8.90
3.9551
1.81776
V2.4.1
127
8.00
1.00
9.00
3.4016
2.12042
V2.4.2
127
8.00
1.00
9.00
3.8976
2.17064
V2.4.3
127
9.00
1.00
10.00
3.8583
1.99493
V2.4.4
127
9.00
1.00
10.00
4.2913
2.35739
V2.4.5
127
9.00
1.00
10.00
3.6299
2.12245
V2.4.6
127
9.00
1.00
10.00
3.6299
2.08853
V2.4.7
127
9.00
1.00
10.00
4.1260
2.66664
V2.4.8
127
9.00
1.00
10.00
4.0709
2.48545
V2.4.9
127
9.00
1.00
10.00
3.0866
2.11204
V2.4.10
127
9.00
1.00
10.00
3.3701
2.21396
V2.4
127
8.70
1.00
9.70
3.7362
1.84463
Valid N (listwise)
127

N(تعداد)= بیانگر تعداد افراد منتخب برای انجام تحقیق(نمونه آماری) می‌باشد.
Range(دامنه) = دامنه امتیازات بدست آمده از سؤالات پرسشنامه را نشان می‌دهد.
Minimum(مینیمم)= بیانگر کمترین امتیاز بدست آمده از هر سؤال می‌باشد.
Maximum(ماکزیمم)= بیانگر بیشترین امتیاز بدست آمده از هر سؤال می‌باشد.
Mean (میانگین)= میانگین امتیازات هر سؤال را آنگونه که اعضاء نمونه آماری پاسخ داده‌اند نشان می‌دهد.
Standard Deviation (انحراف معیار)= انحراف استاندارد امتیازات هر سؤال را آنگونه که اعضاء نمونه آماری پاسخ داده‌اند نشان می‌دهد.
3-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده
این قسمت از دو بخش تشکیل شده است: 1- مطالعات جمعیت شناختی.2- تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده.
1-3-4- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
در این بخش به بیان توصیفی مشخصات نمونه آماری با توجه به متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن خواهیم پرداخت:
1-1-3-4- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
در این بخش به بیان توصیفی مشخصات نمونه آماری با توجه به متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن خواهیم پرداخت:
1-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تأهل
نمودار زیر و توضیحات متعاقب آن توصیف کننده وضعیت متغیر وضعیت تأهل در نمونه آماری مورد مطالعه می‌باشد:

وضعیت تأهل

(فراوانی)Frequency
(درصد)Percent
(درصد اعتبار)Valid Percent
(درصد تجمعی)Cumulative Percent
Valid
(متاهل)1.00
112
88.2
88.2
88.2

(مجرد)2.00
15
11.8
11.8
100.0

(کل)Total
127
100.0
100.0

نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر وضعیت تأهل
همانگونه که در نمودار شماره 4-1 نشان داده شده است از مجموع 127 نفر نمونه آماری، تعداد 112 نفر متاهل و تعداد 15 نفر مجرد می باشند.
2-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن
نمودار زیر و توضیحات متعاقب آن توصیف کننده وضعیت متغیر سن در نمونه آماری مورد مطالعه می باشد:
سن

(فراوانی)Frequency
(درصد)Percent
(درصد اعتبار)Valid Percent
(درصد تجمعی)Cumulative Percent
Valid
1.00
19
15.0
15.0
15.0

2.00
73
57.5
57.5
72.4

3.00
24
18.9
18.9
91.3

4.00
11
8.7
8.7
100.0

(کل)Total
127
100.0
100.0

نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن
همانگونه که در نمودار شماره 4-2 نشان داده شده است از مجموع 127 نفر نمونه آماری، تعداد 19 نفر بین 20 تا 30 سال، تعداد 73 نفر بین 31 تا 40 سال، تعداد 24 نفر بین 41 تا 50 سال و تعداد 11 نفر بالاتر از 50 سال می باشند.

3-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت
نمودار زیر و توضیحات متعاقب آن توصیف کننده وضعیت متغیر جنسیت در نمونه آماری مورد مطالعه می باشد:
جنسیت

(فراوانی)Frequency
(درصد)Percent
(درصد اعتبار)Valid Percent
(درصد تجمعی)Cumulative Percent
Valid
(مرد)1.00
111
87.4
87.4
87.4

(زن)2.00
16
12.6
12.6
100.0

(کل)Total
127
100.0
100.0

نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
همانگونه که در نمودار شماره 4-3 نشان داده شده است از مجموع 127 نفر نمونه آماری، تعداد 111 نفر مرد و تعداد 16 نفر زن می باشند.

4-1-1-3-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات
نمودار زیر و توضیحات متعاقب آن توصیف کننده وضعیت متغیر تحصیلات در نمونه آماری مورد مطالعه می باشد:
تحصیلات

(فراوانی)Frequency
(درصد)Percent
(درصد اعتبار)Valid Percent
(درصد تجمعی)Cumulative Percent
Valid
1.00
6
4.7
4.7
4.7

2.00
20
15.7
15.7
20.5

3.00
32
25.2
25.2
45.7

4.00
50
39.4
39.4
85.0

5.00
19
15.0
15.0
100.0

Total
127
100.0
100.0

نمودار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات
همانگونه که در نمودار شماره 4-4 نشان داده شده است از مجموع 127 نفر نمونه آماری، تعداد 6 نفر دارای تحصیلات زیر دیپلم، تعداد 20 نفردارای تحصیلات دیپلم ، تعداد 32 نفر دارای تحصیلات فوق دیپلم، تعداد 50 نفر دارای تحصیلات لیسانس، تعداد 19 نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس می باشند.
5-1-1-3-4-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری
نمودار زیر و توضیحات متعاقب آن توصیف کننده وضعیت متغیر تجربه کاری در نمونه آماری مورد مطالعه می باشد:
تجربه کاری

(فراوانی)Frequency
(درصد)Percent
(درصد اعتبار)Valid Percent
(درصد تجمعی)Cumulative Percent
Valid
1.00
6
4.7
4.7
4.7

2.00
46
36.2
36.2
40.9

3.00
42
33.1
33.1
74.0

4.00
7
5.5
5.5
79.5

5.00
26
20.5
20.5
100.0

Total
127
100.0
100.0

نمودار شماره 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تجربه کاری
همانگونه که در نمودار شماره 4-5 نشان داده شده است از مجموع 127 نفر نمونه آماری، تعداد 6 نفر دارای تجربه کاری زیر 5 سال، تعداد 46 نفر بین 5 تا 10 سال، تعداد 42 نفر بین 11 تا 15 سال، تعداد 7 نفر بین 16 تا 20 سال وتعداد 26 نفر بالاتر از 20 سال سابقه کار دارند.
2-3-4- تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده
1-2-3-4- آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده
سؤال: آیا ابزار اندازه‌گیری داده‌ها(پرسشنامه) طراحی شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟
فرضیات پژوهشی:
فرضیه صفر: قابلیت اعتماد پرسش‌نامه تحقیق در حد قابل قبولی است.
فرضیه یک: قابلیت اعتماد پرسش‌نامه تحقیق در حد قابل قبولی نیست.
فرضیات آماری:
70/0H0: Alpha ?
70/0H1: Alpha
آزمون انجام شده:

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.98
49

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

V1.1 188.2126 6322.6210 -.0431 .9833
V1.2 187.1181 6294.4159 .1997 .9832
V1.3 188.2047 6331.4544 -.2086 .9833
V1.4 185.8898 6277.2812 .2472 .9832
V1.5 186.3228 6266.5789 .2766 .9831
V2.1.1 185.3937 6058.0896 .7314 .9824
V2.1.2 184.7874 6026.9797 .7491 .9824
V2.1.3 184.8976 6058.5813 .6810 .9826
V2.1.4 185.0000 6060.2062 .6550 .9826
V2.1.5 185.0394 6024.0173 .7388

مطالب مرتبط