پایان نامه با کلمات کلیدی طرح و نقش

ن دسته بندی کرده بودند:
A- دانشکده اثربخش
B- سمینار هفتگی/صحبت ها
C- پیام تخته/میزگرد/رشته مذاکره
D- واگذار کردن تکالیف خانگی.
E- امتحان نهایی/کوایز.
چندین نفر از اعضا یک دانشکده از مذاکره استفاده کرده بودند و تاکید بیشتری داشتند که از رشته مذاکره و یا واکنش تکالیف خانگی در دانشکده بیشتر استفاده شود:
1- کافی است: واکنش سریع برای موفقیت دانشجویان در کلاسهای درس کفایت می کند.
2- بعد از تدریس چندین کلاس، من حالا ارزش پیام تخته را می بینم. من اکنون می بینم که چگونه بیشتر دانشجویان باعث شکل آموختن دیگر دانشجویان می شوند. اگر من در سمینار زنده دانشجویان شرکت کنم پیشنهاد کرده و نمونه مثالهای واقعی را خواهم خواست من حقیقتاً فکر می کنم که پیام تخته اجازه می دهد که دانشجویان فرصت بیشتری داشته باشند.
3- من بکار برن روشهای مخلوط را استفاده می کنم. مذاکرات مفهومات کلیدی هستند که دسته بندی مسایل را برای حل کردن هدایت می کنند. تحقیق اضافی نیز باعث تشویق کردن دانشجو می شود و فهم آنها را بالا می برد تا موضوع موردنظر را پوشش دهند.
4- یک عضو دیگر دانشکده از ایمیل برای مساعدت و کمک اضافی و سمینارها زنده استفاده کرده بود: که رشته مذاکرات برای تدریس و آموختن مفهومات اصلی هستند. و ایمیل ها هم برای کمک و مساعدت اضافی صورت می گیرد و برخی از مؤسسات نیز از ساختار سمینارهای زنده استفاده می کنند.
5- یک عضو متفاوت با اعضا دیگر چنین بیان داشته است که من باور و گمان دارم که وقت خود را صرف پاسخ دادن به سئوالات دانشجویان می نمایم:
من وقت بسیار زیادی را صرف جواب دادن به سئوالات آموزش مجازی دانشجویان می نمایم و از میان سئوالاتی که تحویل شده است چندین مورد از آنها را برای کلاس درس انتخاب می کنم. به نظر می رسد که این روش به دانشجویان اجازه می دهد که اطلاعات کافی را برای موفق بودن در کلاس ها داشته باشند.
6- یک عضو اضافی دانشکده نیز از سخنرانی،گرافیک وسایل کار شده در بیرون از کلاس ها استفاده کرده بود:
من از سخنرانی و گرافیک ها برای کمک بیشتر و تفاهم زبانی برای آموزش استفاده می کنم و من اغلب مسائلی را که بیرون از کلاس ها کار شده است استفاده می کنم و گام بعدی را به وسیله آن شروع می کنم.
جدول شماره 1 خلاصه ای از بحث و مذاکره روشهایی را که دانشکده برای تعهد آموختن و اثرگذاری بر دانشجویان آموزش مجازی حسابداری و روشهای دیگری را که می خواهد استفاده کند نشان می دهد.
_ برای به حداکثر رساندن روشهای تدریس فهرست بلند بالایی از ابزارهای روش تدریس توسط دانشکده ها لیست شده بود که این روشها به صورت ذیل می باشند:
A- سخنرانی/نظرات اساتید E – گروه طرح و نقشه
B- میکروسافت پاورپونت F – مسائل نمونه
C- آگهی یا اعلامیه ها G – میکرو سافت اکسل
D- حالت آنالیزهای انفرادی

جدول شماره 1
روش های تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
دانشکده اثربخش
بیشترین عوامل اصلی در رقابتهای آموزش مجازی اثربخشی دانشکده می باشد. نیاز دانشکده برای تأثیرگذاری دانشجویان بر دانشجویان یک موفقیت می باشد. جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل یا از طریق کلاس درس، آماده کردن واکنش های کیفی، سهم واقعی دنیای تجربی و درخواست هایی از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتیبانی ارزیابی های تعیین تکالیف خانگی، پست کردن آگهی ها و نگهداری کردن شیوه های آموزش افراد بالغ می باشند.
سمینار هفتگی/صحبت ها
سمینارهای هفتگی و صحبت ها به وسیله استفاده کردن همزمانی دانشکده انتقال دهنده هستند آنجا که بین اجزا رویدادها همزمان باشند که با فرض سمینارها یا صحبت ها می تواند استفاده شود. که اینها موضوعاتی مثل مذاکره، گرفتن دیگر تکالیف خانگی، جواب سئوالات دانشجو، داشتن یک مذاکره درباره یک موضوع ویژه، و انجام دادن نمونه مثالهای مسایل می باشد. و استفاده کننده از این روش می خواهد که در توانایی های تکنیکی استفاده از سکوها و یا تابلوهای نمایش مستقل باشد.
پیام تخته/کنفرانسها/رشته مذاکرات
برای اثربخش بودن مذاکره سئوالات نیاز به باز و بسته بودن و غیربرآوردی یا غیرتخمینی می باشد. جواب سئوالاتی که جوابهای بله یا خیر ندارند و یا نیاز به محاسبه دارند باید از آنها اجتناب شود زیرا که آنها وام به ما نمی دهند که نیاز به محاسبه داشته باشند. برخی از سئوالات بله یا خیر را می توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات دیگر از آنها استفاده کرد مانند توضیح دادن،چرا، بحث و غیره که این میدان خوب نیز برای دسته بندی تجربیات یک زندگی واقعی داخل کلاسهای مذاکره کمک می کنند.
واگذاری تکالیف خانگی
هریک از واگذاریها باید متناوب با اندازه هدف رقابت نه برای شلوغ کاری کردن و زیادکارکردن باشد زیرا که دانشجویان آموزش مجازی احساس بی میلی و نفرت از کار می کنند. به نظر می رسد که اگر تکالیف خانگی متناسب با رقابتهای معمول حسابداری آموزش مجازی باشد تمرینات بهتری ساخته خواهد شد. این ممکن است که یک ایده خوب باشد که دانشجویان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعیین کار خانگی که آنها باید جواب دهند آشنا کند همچنین تمریناتی که توسط اساتید ارائه می شود باید یک اطمینان راحت وجود داشته باشد که دانشجویان می توانند آنها را مانند مثال های واقعی
حل کنند. تکالیف خانگی باید بر مبنای ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها برای مهارتهای فکرکردن بحرانی آماده دسته شوند.
امتحان / کوایز
از امتحان یا کوایز برای ارزیابی فهمیدن دانشجویان از موضوعی که در کلاس پوشش داده شده است استفاده می شود. برخی از دانشگاهها از یک امتحان کوچک هفتگی برای یادآور ساختن ذهن دانشجویان برای خواندن واقعی که برای خواندن اصلی لازم است استفاده می کنند. و برخی از دانشگاهها از یک امتحان میان ترم و یا امتحانات پایانی برای ارزیابی موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده می کنند.

جدول شماره 2
ابزارهای تدریس استفاده شده به وسیله دانشکده آموزش مجازی حسابداری:
سخنرانی/تفسیرات اساتید
سخنرانی باید بر مبنای تجربیات زندگی واقعی ترکیب شده باشد و مانند کتابهای درسی محیط حرفه ای رضایت دانشجویان را به هر شکل فراهم کنند.
نمایش میکروسافت پاورپونت
میکروسافت پاورپونت استفاده های مفیدی دارد. بیشتر ناشران کتابهای درسی حسابداری میکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا برای هریک از فصول درسی که با تفسیر و نظریه همراه نباشد از آن استفاده کنند.
اعلامیه ها/پیام های تخته سیاه
دانشکده ها اعلامیه ها را برای مرور خلاصه فصل هفته قبل یا برای مرور خلاصه هفته بعد استفاده می کنند. تشویق دانشجویان برای انجام تکالیف بهتر و مذاکره یک موضوع قطعی را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسیار مفید می باشد.
لیست های انتظارات واگذاری تکالیف خانگی برای یک هفته و ماندن دانشجویان درباره سمینار زنده آنها و صحبت ها یا ساعت اثرگذار را استاد مشخص می کند.
حالت آنالیز انفرادی
حالنت آنالیز انفرادی در وقت های اضافه استفاده می شود و بدین صورت که واگذاری کار خانگی برای دانشجویان که توسعه یافتگی بیشتری دارند درباره تفکرات بحرانی و مهارتهای نوشتن دانشجویانی می باشد که توانایی بیشتری بدست آورند.
گروه یا تیم طرح و نقشه
بسیاری از دانشکده ها و دانشگاهها از گروههای طرح و نقشه استفاده می کنند زیرا که در این دنیا ی حرفه ای خیلی از اوقات مردم یا جامعه برای کار یک تیم را برای انجام دادن کارها دارند. که فقط هزینه تأسیس آن لازم است و سپس توسط یک مدیر هدایت می شوند و آنها می توانند گروه کاری باشند که در شرایط سخت مشکلات را برطرف نمایند و این گروهها در ارزیابی ها و کارهای واقعی و هم چنین مشاوره کمک می نمایند و استفاده کردن از یک تیم بررسی کننده ممکن است استفاده های مفیدی در تعیین کردن دانشجویان انفرادی برای تکالیف خانگی و یا واگذاریها کمک کنند.
مسائل نمونه
خیلی از اساتید از مسائل نمونه در حسابداری برای دانشجویان آماده با تمرینات اضافی و اثبات کردن یک محاسبه ویژه استفاده می کنند که در حسابداری تمرینات بهتری ساخته شود و همچنین تمرینات دانشجویان انتظارات بیشتری را درباره درک و فهم آنها مشخص می کند.
میکروسافت اکسل
خیلی از ناشران کتب درسی و اساتید و دانشجویان آماده از میکروسافت اکسل برای تکمیل کردن واگذاری تکالیف خانگی استفاده می کنند. و دانشجویان از یک بشقاب آموزشی استفاده می کنند زیرا که آنها شبیه حالتهای کار واقعی می باشد و به دانشجویان کمک می کند که انتظارات خود را افزایش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم یک مسئله هرکدام می تواند خیلی از صرف کردن وقت را وقتی که داشتن وقت برای محاسبه جوابهای مسائل ضروری است را برطرف نماید.
وقتی که از 25 نفر مشارکت کننده در همین بررسی پرسیده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهای تدریس شما اثربخش هستند؟
23 نفر (92%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهایی را که در جدول شماره 1 قید شده است به استثناء سه نفرکه آن را باور نداشتند و این مشارکت کنندگان روشهای تدریس ذیل را برای اثربخشی بیان کردند:
1- این عقیده من هستند که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه هستند. زیرا که من از روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته اند و به وسیله اساتید مجرب و کارآزموده که 20 سال سابقه آموزشی دارند توسعه پیدا کرده است . و آموزش مجازی یک وسیله خیلی خوب و اثربخش برای آموزش حسابداری می باشد.
2- من فکر می کنم که من اثربخش هستم. و من تمایل زیادی به قرعه کشی و ریزمطالب دارم زیرا که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند و به نظر می رسد که این راه برای رسیدن به هدف یک راه میانبر از میان دیگر راهها باشد.
3- من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان برای تعهدات بیشتر کلاسهای درس چهره به چهره مفیدتر می باشد.
اثربخشی ها و ارزیابی ها غالباً و بیشتر به وسیله بررسی یا امتحان پایان ترم که همه موارد غلط خط زده می شود به پایان می رسد و اینکه چقدر دانشجویان در سراسر کلاس های درس حضور داشته اند مشخص می شود در جدول شماره 3 فهرستی از پاسخ های دانشکده ها برای اثربخشی روشهای تدریس شده تهیه شده است.

جدول شماره 3
جواب های دانشکده برای اثربخشی روشهای تدریس:
پاسخ دهنده
این عقیده من است که روشهای من خیلی اثربخش و اولیه است زیرا که من روشهایی برای تدریس استفاده می کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتیدی که 20 سال سابقه تجربه آموزشی دارند توسعه یافته است و آموزش مجازی یکی از وسایل خیلی اثربخش برای تدریس حسابداری می باشد.
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که تنوع رقابت های مادی و مبارزات تحویل شده واگذار
شده دانشجویان من برای مشارکت پیوسته و مکرر می باشدکه این روشهای آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزایش می دهد.
پاسخ دهنده
من حدس می زنم که آنها بیشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبی از دانشجویان خود بدست آورده ام مانند رعایت کردن مثالهای واقعی زندگی که من فکر می کنم که آن شکل آموختن برای آنها باشد.
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که روشهای استفاده شده خیلی اثربخش هستند. به نظر دانشجویان امکان تعهدات بهتر در کلاسهای چهره به چهره سنتی بدست می آید.
پاسخ دهنده
من یک روش رشد یافته و اثربخش دارم که تقریباً شش سال است که از این روش خیلی اثربخش استفاده می کنم.
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که فعالیت برای پیام تخته خیلی اثربخش است به نظر می رسد که صحبت های مجازی زیان کمتری در کلاسهای بزرگ دارد، آنجا نیز بیشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خیلی از افراد از یک وقت مجازی برخوردار هستند.
پاسخ دهنده
خیلی اثربخش من برای خیلی از گفتگوها و ابلاغ ها روشهایی دارم که گاهی اوقات در ملاقات ها استفاده می کنم و برای نیازهای کلاسهای دانشجویان انفرادی از این روش استفاده می کنم .
پاسخ دهنده
من فکر می کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ریز تمایل دارم که این گام مرا برای توضیح دادن اشیاء کمک می کند به نظر من این نوع انتخاب روش یک راه از میان راههای زیاد می باشد.
پاسخ دهنده
منصفانه اثربخش. دانشجویان من شرایط عالی و آگاهی کامل به درجه بندی من دارند.

14 – شیوه های آموزش دانشجویان:
وقتی که در همین بررسی قبلی از اعضای 25 دانشکده پرسیده بودند که اگر آنها به شیوه های آموزش دانشجویان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند که روشهای آنها به عنوان روش تدریس آموزش مجازی حسابداری انتخاب شده است چه نظری دارند؟ نوزده دانشکده (76%) بیان کرده بودند که آنها آموزش لازم را دیده بوده اند و شش دانشکده (24%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم ندیده اند و دو نفر چنین بیان کرده بودند :
1- بیشتر دانشجویان آموزش مجازی دانش آموزان بالغی هستند که آنها آموختن را برای امروز و کاربرد و استفاده را برای فردا می خواهند در یک محیط آموزش مجازی دانشکده ها نیاز دارند تا دانشجویان را برای آمدن بیشتر به سمت آموزش مجازی راهنمایی کنند و یا اینکه نقش آسان کننده را اساتید داشته باشند و تشویق کردن دانشجویان را برای گرفتن تعهد از فرایند آموزش آنها انجام دهند و بیشتر دانشجویان آموزش مجازی تجربیات آموزشی خود را برای خودشان نگه می دارند. 2- مپاسخ دهنه دیگری اظهار کرده بود که موارد ذیل راههای متفاوت هریک از تصورات با اهمیت می باشد : بله، شما یک تعدادی از راههای متفاوت را برای نشان دادن هریک از مفهومات و انتظارات دارید. یکی ممکن است از یک سخنرانی برای درک و فهم استفاده کند در صورتی که دیگران نیاز به مسئله ای دارند که در بیرون کار شده است زمانی که یک سوم کوشش را برای حل کردن مسائل خودشان در بیرون نیاز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره 4 تنظیم شده است.

جدول شماره 4
پاسخ های دانشکده برای شیوه های آموزش دانشجویان مجازی:
مشارکت کننده 10
بله، من دانشجویانی را می شناسم که از وسایل سمعی و بصری برای آموزش خود استفاده می کنند. من کوشش می کنم که برای حل کردن مثالها از هر دو روش سمعی و بصری استفاده کنم.
مشارکت کننده 11
آن برای آنان سخت است که دانشجویان به صورت انفرادی شیوه های

مطالب مرتبط