بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2018

اطلاعات چگونه پردازش می شوند

اصول پردازش اطلاعات طبیعت شامل سامانه های پردازش اطلاعات[1] فراوانی می باشد. هر موجود زنده برای بقاء وابسته به یک سامانه پردازش اطلاعاتی است که امکان کار با انواع دانشی را که جاندار در...

انواع اختلالات یادگیری و تاثر موسیقی بر انها

انواع اختلالات یادگیری: ناتوانی های یادگیری به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: 1) ناتوانی های یادگیری تحولی و 2) ناتوانی های یادگیری تحصیلی. ناتوانی های یادگیری تحصیلی خود به سه دسته تقسیم می...

انواع مهارت‌های مدیریتی از دیگاه روانشناختی

انواع مهارت‌های مدیریتی مدیران برای انجام وظایف و نقش‌های خود قابلیت و ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند که بایستی از این ظرفیت‌ها در انجام و ایفای هر چه بهتر نقش‌های خود استفاده کنند. مدیران در انجام...