بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2018

0

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از مقدار یون پتاسیم برگ در سایر تیمارها بود. بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر پتاسیم برگ (جدول ۱۸-۴) نشان...

0

منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس، معنی داری

احتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون کلر ریشه، کلر برگ و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. جدول ۱۵-۴ تجزیه...

0

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

تلخ وجود داشت (۵/۲۵۳ میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از فسفر برگ در زردآلو تلخ بود ولی تفاوت معنیداری با یون فسفر برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان، زردآلو هلندر...

0

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا بود (۴۲/۴ میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از مقدار کربوهیدرات‌ ریشه در تیمار زردآلو تلخ و زردآلو هلندر بدون همزیستی با میکوریزا بود...

0

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

گرم وزن تر) که تفاوت معنیداری با کلروفیل b در برگ دانهال زردآلو هلندر (۴۳/۰ میلیگرم در گرم وزن تر) نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان این کلروفیل در سایر ژنوتیپها بود...

0

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

معنیداری با مقدار این شاخص در دانهال بادام تلخ نداشت (۳۷/۲ درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک کل در دانهالهای سایر تیمارها بود. کمترین شاخص وزن خشک کل دانهال نیز...

0

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار ۴-۱- ب) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در دانهال های بادام و زردآلو تلخ وجود داشت (۵۰/۴۹ سانتی متر) که با ارتفاع...

0

منابع و ماخذ پایان نامه اندازه گیری، نمونه برداری، استاندارد

در هر گلدان برحسب سانتی‌متر مکعب) حاصل ضرب مساحت گلدان(πr2) در ارتفاع گلدان تعیین شد. در هر گلدان ۵۰ درصد خاک،۴۰ درصد ماسه، ۱۰ درصد خاک آلوده به قارچ میکوریزایی ریخته شد. پ هاش...