پایان نامه ارشد درمورد قراردادهای نفتی

سپاسگذاری:
با تشکر از همیاری و زحمات اساتید گرامی ام در تمام این راه.
و پدر و مادر عزیزم که همیشه راهنما و پناه من بوده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب
______________________________________________________________
عنوان صفحه
چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………2

1- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری 6
1-1 کلیات سرمایه گذاری 6
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری 6
2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری 6
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6
2-2-1-1 سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی 7
3-1-1 شیوه های سرمایه گذاری خارجی 7
1-3-1-1 سرمایه گذاری عمومی خارجی 7
2-3-1-1 سرمایه گذاری خصوصی خارجی 8
4-1-1 عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی 8
5-1-1 سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان 8
6-1-1 مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما 9
7-1-1 معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها 11
8-1-1 ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری 11
1-8-1-1 سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری 11
2-8-1-1 تضمین سرمایه گذاری 12
2-1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری 13
1-2-1 ریسک اقتصادی 13
1-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی 13
2-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی 14
2-2-1 ریسک سیاسی 15

1-2-2-1 ریسک سیاسی کلان 15
2-2-2-1 ریسک سیاسی خرد 16
3-2-1 منشاء ریسک سیاسی 16
1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان 16
2-3-2-1روابط دولتها 17
3-3-2-1 عوامل خارجی 17
4-2-1 عوامل کاهش ریسک سیاسی 18
1-4-2-1عوامل اقتصادی و سیاسی 18
2-4-2-1 شرایط اقتصادی کشور میزبان 18
5-2-1 ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران 19
6-2-1 ریسک حقوقی 20
3-1 تاریخچه سرمایه گذاری 22
1-3-1 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان 22
2-3-1 به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران 22
1-2-3-1 قبل از انقلاب 24
1-1-2-3-1 برنامه عمرانی اول 34-1327 24
2-1-2-3-1 برنامه عمرانی دوم 41-1335 24
3-1-2-3-1 برنامه عمرانی سوم 46-1342 24
4-1-2-3-1 برنامه عمرانی چهارم 51-1347 25
5-1-2-3-1 برنامه عمرانی پنجم 56-1352 25
2-2-3-1 برنامه های عمرانی پس از انقلاب 25
1-2-2-3-1 برنامه اول 72-1368 25
2-2-2-3-1 برنامه دوم 78-1373 26
3-2-2-3-1 برنامه سوم 83-1379 26
2- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی 29
مقدمه 29
1-2 قراردادهای معاوضی 32
1-1-2 قراردادهای ناقل حق عینی 32
2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین 32
1-2-1-2 قراردادهای امتیازی 32
2-2-1-2 قراردادهای امتیازی سنتی 33
3-2-1-2 قراردادهای امتیازی متعادل 33
4-2-1-2 قراردادهای امتیازی جدید 34
5-2-1-2 ویژگی های قراردادهای امتیازی 34
6-2-1-2 تعدیل های قراردادهای امتیازی 35
1-6-2-1-2 تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان 35
2-6-2-1-2 تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی 36
3-6-2-1-2 تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی 36
3-1-2 قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال 37
4-1-2 قرار دادهای ناقل حق انتقال 38
5-1-2 قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد 39
1-5-1-2 قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر 40
1-1-5-1-2 قرارداد کلید در دست 41
2-1-5-1-2 قراردادهای EPC , EP 41
2-5-1-2 قراردادهای خدماتی با تقبل خطر 42
6-1-2 قراردادهای بیع متقابل 44
1-6-1-2 شرح قراردادهای بای بک 44
2-6-1-2 ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل 44
3-6-1-2 ویژگی های قراردادهای بیع متقابل 45
4-6-1-2 اشکالات قراردادهای بیع متقابل 46
2-2 قراردادهای مشارکتی 47
1-2-2 شرح قراردادهای مشارکتی 47
2-2-2 مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق 48
3-2-2 تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید 50
4-2-2 تحولات قراردادهای مشارکت در تولید 51
5-2-2 مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت 52
3- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت) 54
1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری 54
1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی 54
1-1-1-3 مالکیت منابع نفتی در ایران 55
2-1-3 اصل آزادی قراردادی 57
1-2-1-3 شرح حاکمیت اراده 57
2-2-1-3 انتقادات وارده بر اصل 57
3-1-3 اصل حسن نیت 60
1-3-1-3 شرح اصل حسن نیت 60
4-1-3 اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 61
5-1-3 اصل نسبیّت قراردادی 62
6-1-3 اصل لزوم قراردادی 64
2-3 معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی 65
مقدمه 65
1-2-3 لزوم توجه به منشاء اختلاف 65
2-2-3 حقوقی که هر دولت از آن برخوردار است 66
1-2-2-3 سلب مالکیت و انواع آن 66
2-2-2-3 سلب مالکیت مستقیم 67
3-2-2-3 سلب مالکیت غیر مستقیم 67
4-2-2-3 بررسی پرداخت غرامت 68
3-2-3 گزینش منفی 69
1-3-2-3 گزینش منفی در قراردادهای نفتی 69
4-2-3 شرط ثبات 70
1-4-2-3 مفهوم شرط ثبات 70
2-4-2-3 عوامل خارج از قرارداد 71
3-4-2-3 عوامل قراردادی 71
4-4-2-3 اشکال شرط ثبات 71
5-4-2-3 اعمال و تفسیر شرط ثبات 72
6-4-2-3 شرط ثبات در قراردادهای نفتی 73
4- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی 74
مقدمه 74
1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی 76
1-1-4 کلیات 76
2-1-4 اهتمام و توجه دولت در بهره برداری از منابع طبیعی 77
3-1-4 حق قانون گذاری دولت 77
4-1-4 مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی) 78
2-4 انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد 81
1-2-4 شرح بحث 81
2-2-4 قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین 83
3-2-4 حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی 84
4-2-4 طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد 86
5- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی 88
1-5 شیوه ای حل اختلاف 88
1-1-5 شیوه های قضایی 88
2-1-5 محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 88
3-1-5 روش شبه قضایی (داوری) 89
4-1-5 مزایای داوری 89
2-5 بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر 92
1-2-5 درآمدی بر سازمان ایکسید 92
2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن 95
1-2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز 95
2-2-2-5 استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء 96
3-2-2-5 تجدید نظر خواهی 96
4-2-2-5 دعوای ابطال 97
5-2-2-5 تشکیل نادرست دیوان داوری 99
6-2-2-5 تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود 100
7-2-2-5 رشوه خواری یکی از اعضای دیوان 101
8-2-2-5 نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی 101
9-2-2-5 عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم 101
3-5 الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی و اجرا 103
1-3-5 الزام آور بودن آرای داوری مرکز 103
2-3-5 شناسایی و اجرا 104
1-2-3-5 شناسایی حکم داوری 104
2-2-3-5 اجرای آراء صادره از دیوان داوری 107
3-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز 110
4-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی 112
4-5 ایران و کنوانسیون ایکسید 115
نتیجه گیری 120
فهرست منابع 121
الف) کتابها 121
ب) مقالات علمی 123
ج) پایان نامه ها 123
د) قوانین و مقررات 124
ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق) 124
خلاصه انگلیسی 126 چکیده
هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامهارائه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که نتیجه تحولاتی که در طول دهه 1970 در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است.
قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.
اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات دادرسی، ارزان بودن آن، گردش سرمایه، حفظ اسرار طرفین به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدمه
به نام خدا
هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.
و اما انگیزه تحقیق نگارنده در خصوص این موضوع این بوده که مطالعات پیش زمینه ای محقق به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد. از جمله این مسائل و مشکلات ماهیت امتیازات و قراردادها، قانون حاکم بر آنها و نحوه گزینش آن، مراجع حل اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرا و نیز اجرای آنها و موافقتنامه های طرفین در این مراجع، همچنین ملیّت آراء صادره، شروط ثبات مندرج در آنها و غیره. و از آنجایی که کشور ما خود در زمره کشور های میزبان است و در این زمینه با مشکلات مذکور دست به گریبان است این موضوعات سبب شد تا نگارنده در پی یافتن راه حلی هرچند ناچیز و جزیی برای این مسائل این موضوع را جهت تحقیق و پژوهش برگزیند.
چرایی انجام تحقیق در ذهن پژوهشگر در خصوص این موضوع این سئوال اساسی بوده که چه شرایطی بر امر سرمایه گذاری حاکم است و نیز چه عامل هایی روند سرمایه گذاری را تحت شعاع قرار می دهد و به این ترتیب با مقوله مهمی در این زمینه که همان ریسکهای سیاسی،اقتصادی، حقوقی می باشند آشنا می شویم و در تلاش در یافتن پاسخ این مساله که چه چارچوب قراردادی می تواند برای یک کشور میزبان سرمایه و دارای منابع انرژی مانند کشور ما به گونه ای مناسب باشد که دیگر نه معایب قراردادهای اولیه و حق الامتیازها و قراردادهای اجاره ای را داشته باشد و نه مانند قراردادهای سرویس و بای بک که امروزه در صنعت نفت ما بسیار متداول است و منافع ملی ما را مورد خطر قرار دهد و این همه مشکلاتی که در بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت برای کشور ایجاد می کند را نداشته باشد زیرا متأسفانه این قراردادها مکانیسم چندان مناسب و سود آوری برای کشور نیست چه این که اگر موانع موجود در قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشت و بسترهای قانونی مناسب و به روزتری در کشور وجود داشت ناگزیر به روی آوردن به این نوع قراردادها نبودیم.
در خصوص پیشینه تحقیق لازم به ذکر است که در خصوص قراردادهای نفتی تاکنون مطالعاتی انجام شده که بیشتر در زمینه قراردادهای کنونی رایج در صنعت نفت که همان بای بک ها هستند می باشد و محققان محترم بیشتر در خصوص زمینه های تاریخی و شکلی این توافقات بحث نموده اند و کمتر در مورد شرایط اقتصادی و حقوقی حاکم بر این قراردادها صحبت شده. البته در این زمینه حقوقدانانی بوده اند که انواع قراردادهای نفتی را مطالعه و طبقه بندی نموده ویژگیهای هر یک را با دید حقوقی مورد مداقه و کنکاش قرار داده اند و برخی اثرات متعاقب این قراردادها از جمله مسئله سلب مالکیت و ملی شدن و الغای یک جانبه قراردادها و اثرات تغییر حکومتها بر قراردادهای نفتی و مسائل ریز دیگری که به جهت حفظ اختصار از بیان آنها خودداری می شود را مورد توجه قرارداده اند که در این تز به این مباحث پرداخته نشده است. و نگارنده از بعد دیگری مسئله قراردادهای نفتی را نگریسته است.
اصولاً منبع اصلی مطالعه در حقوق نفت و گاز در کشور ما همانگونه تمام اساتید این رشته معتقدند متن مذاکرات نفتی با شرکتهای سرمایه گذار خارجی است که متأسفانه به صورت محرمانه است و از وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیچ وجه ایران منتشر نمی شود و اگر این مذاکرات و توافقات در اختیار جامعه حقوقی

مطالب مرتبط