تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۳۷

ای بر نظام اطلاع رسانی کشاورزی، معاونت ترویج و نظام بهره برداری.علمی، محمد.(). مروری کوتاه بر بازار جهانی گل، نشریه سازمان توسعه تجارت ایران.فرجی، اسماعیل؛ میردامادی،

Read more

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۷

قدرت و عدالت متمرکز: نقطه مقابل عشق، زور و محدودیت است. زمانی که در شکل مثبت ظهور یا بد نشان دهنده عدالت و انصاف خواهد

Read more