دسته: پایان نامه ها و مقالات

0

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، انتخاب همسر، جنس مخالف

استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی نموده ایم و برای ارائه نتایج از جداول فراوانی و نمودار استفاده کردیم. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده...

0

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، جنس مخالف، ناخودآگاه

که زن و مرد بتوانند شخصیت ، توقعات و انگیزه های یکدیگر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهند تا احتمال غافلگیر شدن پس از ازدواج به حداقل تقلیل یابد.62 2ـ1ـ7ـ انواع دوستی 1ـ دوستی...

0

پایان نامه با کلید واژه های سلامت روان، ازدواج موفق، ابزار پژوهش، عزت نفس

ن آغاز تمایلی است که نباید جلویش گرفته شود منتهی این تمایل باید جدا کردن زنان و مردان در هر دوره از زندگی قبل و بعد از زناشویی همیشه به نفع آنها پایان خواهدیافت...

0

منابع و ماخذ پایان نامه سیلین، پنی، آنتی، بیوتیک

ا در اینتگرون کلاس 1 کد می کنند و باعث ایجاد مقاومت به چندین دارو می شود. طی گزارشی که از ژاپن اعلام شده ، در اسینتوباکتر بومانی سویه (armA) متیلاسیون 16SrRNA دیده شده...

0

منبع مقاله با موضوع پارا، ، عـــدد، cm-1833

میگردد. ارتعاش کششی پیوند C=C آلکِنی، پیک شاخصی را در عدد موجی cm-11611 ایجاد نموده است. پیک جذبی قابل مشاهده در عدد موجی cm-1 1084 هم مربوط به ارتعاش کششی پیوند C-O گروه استریست....

0

پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش، روزگی، پروبیوتیک، لایه

مواد مغذی می شود(86) بنابراین عمده ترین دلیل استفاده از پروبیوتیک ها بهبود رشد، کاهش میزان مرگ ومیر، و بهبود ضریب تبدیل خوراک می باشد(86). در دورهی 0-21 روزگی اثر معنیدار بر ضریب تبدیل...

0

پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش، پرزها، پروبیوتیک، میزان

ترکیب و قابلیت زنده مانی متفاوتی دارند (70) (27, 28) (67). دلیل بعدی، کارآیی ضعیف پروبیوتیکها براساس کارآزمایی های بالینی است(81) حداقل سه عامل با تشخیص اثرات بهداشتی مخصوص پروبیوتیکها تداخل می کند(81) اول...

0

پایان نامه با واژگان کلیدی پلاسما، لایه، گوارش، پروتئین

خوراکی خورده شده، بهره‌برداری بیشتری نمود و در نتیجه به رشد بیشتر و تولید بیشتر می‌انجامد (3). به نظر می رسد این مواد افزودنی از طریق بهبود هضم و جذب و ابقا مواد مغذی...

0

پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد

، لاکتوباسیل و باکتری های تولیدکننده بوتیرات می شود (30). مطابق شواهد موجود اکثر پری بیوتیک ها آثار مفید خود را از طریق تغذیه انتخابی باکتریها ی مفید اعمال می کنند. مانان الیگوساریدها با...