دسته: پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، انتخاب همسر، جنس مخالف

استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی نموده ایم و برای ارائه نتایج از جداول فراوانی و نمودار استفاده کردیم. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده...

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، جنس مخالف، ناخودآگاه

که زن و مرد بتوانند شخصیت ، توقعات و انگیزه های یکدیگر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهند تا احتمال غافلگیر شدن پس از ازدواج به حداقل تقلیل یابد.62 2ـ1ـ7ـ انواع دوستی 1ـ دوستی...

پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش، پرزها، پروبیوتیک، میزان

ترکیب و قابلیت زنده مانی متفاوتی دارند (70) (27, 28) (67). دلیل بعدی، کارآیی ضعیف پروبیوتیکها براساس کارآزمایی های بالینی است(81) حداقل سه عامل با تشخیص اثرات بهداشتی مخصوص پروبیوتیکها تداخل می کند(81) اول...