دسته: پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله درمورد داده ها و اطلاعات، اعداد و ارقام

قرار می‏گیرد(پترسون، 1994) و در تحقیق حاضر نیز از آن استفاده شد.1-6-3 تعیین روایی22 پرسشنامه مورد استفادهابزار اسناد و مدارک همیشه دارای اعتبار هستند. اما سه ابزار دیگـر یعنـی پرسـشنامه، مـشاهده و مـصاحبه، نیازمنـد...

منبع مقاله درمورد سطح بلوغ، شهر اصفهان، عملکرد سازمان، عملکرد بازار

موقعیت مجبور کننده به سرمایه گذاری خلق می کند، زیرا تاثیرش بر روی بازگشت سرمایه می باشد همچنین بر روی معاملات انجام گرفته بر رشد سوددهی و بازده تاثیر خواهد داشت. این مدل استفاده...

منبع مقاله درمورد حسابداران، عزت نفس، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان

که از طریق انتصاب کارکنان و حفظ آنان، مدیریت استعداد،یادگیری و برنامه های توسعه حاصل می شود.آمار بدست آمده از گزارش نیروی کار انسانی در سال 2003 بیان میکند که مدیریت سرمایه انسانی شامل...

منبع مقاله درمورد سطح بلوغ، نقشه راه، بهبود مستمر، عملکرد کارکنان

28شکل شماره 2-2- فرایندهای کاری سطح دوم بلوغ 37شکل شماره 2-3- فرایندهای کاری سطح سوم بلوغ 38شکل شماره 2-4- فرایندهای کاری سطح چهارم بلوغ 38شکل شماره 2-5- فرایندهای کاری سطح پنجم بلوغ 39 چکیدهبالندگی...