بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲۱

رویکرد ارزش‌های رقابتیاین رویکرد یک چارچوب تلفیقی را ارائه می‌دهد. موضوع و معیارهای اصلی و اساسی این رویکرد که ما برای ارزیابی اثربخشی سازمانی ارزش

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲۰

بالا بله اختیاری بله بالا همه ابزارهای مورداشاره در این راهنما می‌توانند معتبر و کارا باشند. اصلی‌ترین پارامترهایی که ابزار صحیح را برای یک سازمان

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۱۸

ماتریس تعالی کسب‌وکار اولین ابزار خودارزیابی است که امتیاز صحیح و منطقی بر طبق مدل تعالی EFQM ارائه می‌دهد. این روش یک ابزار مبتنی بر

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۱۷

بلوغ سازمان پرسشنامه مناسب ماتریس تعالی کسب‌وکار حمایت‌شده توسط همکاران مختلف شبیه‌سازی بازدید محل (منبع: )خودارزیابی سادهخودارزیابی ساده مبتنی بر تعیین جایگاه فعلی شما در برابر

Read more

پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۱۶

شکل ‏۲‑۵ ارزیابی نتایجرهیافت‌های ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQMمدل تعالی سازمان EFQM را می‌توان برای فعالیت‌های مختلفی ازجمله عارضه‌یابی و خودارزیابی مورداستفاده قرار

Read more

دسترسی متن کامل – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت …

مدل کیفیت مالکولم بالدریج مدل الگوگیری[۱۴] مدل تعالی سازمانی مدل مدیریت بر اساس هدف[۱۵] مدل نظام مدیریت هوشین[۱۶] مدل کارت امتیازی متوازن[۱۷] تأکید بر ارزیابی

Read more

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت …

فرضیات فرعیشاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.فرایندهای مدل EFQM

Read more