بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم

دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی
عنوان:
بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم
اساتیدراهنما:
دکتر سیدکاظم فاطمی
مجید رضا مختاری دکتر
استادمشاور:
دکتر سید عبدالرحیم رضایی
نگارش:
سیده فاطمه ابراهیم پور
شماره پایان نامه: سال تحصیلی: ۹۲-۹۳
بسم الله الرحمن الرحیم

دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی
عنوان:
بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم
اساتیدراهنما:
دکتر سیدکاظم فاطمی
دکتر مجید رضا مختاری
استادمشاور:
دکتر سید عبدالرحیم رضایی
نگارش:
سیده فاطمه ابراهیم پور
شماره پایان نامه: سال تحصیلی: ۹۲-۹۳
تقدیم به:
تشکر از:
فهرست مندرجات
چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: مروری بر متون و مقالات……………………………………………………………………………………………۲
فصل دوم: روش کار و مواد……………………………………………………………………………………………………….۳۰
فصل سوم: یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
فصل چهارم: بحث…………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………۵۷
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
فهرست جداول
جدول۱-۱: شیوع عفونت HTLV-I در ایران بر حسب استان………………………………………………..۶
جدول ۱-۳: نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف……………………………………………………………….۴۰
جدول ۲-۳: بررسی شاخص های مرکزی اندکس لثه ای در گروه بیماران و گروه کنترل…………..۴۱
جدول ۳-۳: بررسی تفاوت اندکس لثه ای در گروه بیماران و گروه کنترل………………………………۴۲
جدول ۴-۳: بررسی شاخصهای مرکزی attachment loss در گروه بیماران و گروه کنترل…………۴۲
جدول ۵-۳: بررسی تفاوت attachment loss در گروه بیماران و گروه کنترل………………………….۴۳
جدول ۶-۳: بررسی شاخصهای مرکزی اندکس پلاک در گروه بیماران و گروه کنترل………………۴۴
جدول ۷-۳: بررسی تفاوت اندکس پلاک در گروه بیماران و گروه کنترل………………………………..۴۵
جدول ۸-۳: بررسی شاخصهای مرکزی عمق پاکت در گروه بیماران و گروه کنترل………………….۴۵
جدول ۹-۳: بررسی تفاوت عمق پاکت در گروه بیماران و گروه کنترل……………………………………۴۶
جدول ۱۰-۳: بررسی شاخصهای مرکزی شاخصهای خونریزی حین پروب کردن در گروه بیماران و گروه کنترل…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
جدول ۱۱-۳: بررسی تفاوت شاخص خونریزی حین پروب کردن در گروه بیماران وگروه کنترل۴۸
جدول ۱۲-۳: بررسی شاخصهای مرکزی میزان تحلیل لثه در گروه بیماران و گروه کنترل………۴۹
جدول ۱۳-۳: بررسی تفاوت میزان تحلیل لثه در گروه بیماران و گروه کنترل………………………..۵۰
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۳: بررسی میانگین اندکس لثه ای در گروه بیماران و کروه کنترل……………………………۴۱
نمودار ۲-۳: بررسی میانگین attachment loss در دو گروه بیماران و گروه کنترل………………….۴۳
نمودار ۳-۳: بررسی میانگین اندکس پلاک در دو گروه بیماران و گروه کنترل………………………۴۴
نمودار ۴-۳: بررسی میانگین عمق پاکت در دو گروه بیماران و گروه کنترل…………………………۴۶
نمودار ۵-۳: بررسی میانگین شاخص خونریزی حین پروب کردن در دو گروه بیماران و گروه کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
نمودار ۶-۳: بررسی میانگین میزان تحلیل لثه در دو گروه بیماران و گروه کنترل………………….۴۹
باسمه تعالی
اینجانب …………………. دانشجوی رشته …………………………….، به شماره دانشجویی ………….. تایید می‏نمایم که کلیه‏ی نتایج این پایان نامه، کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات آورده‏ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ….) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‏کنم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‏صلاح (اعم از اداری و قضایی)، بر عهده‏ی خودم خواهد بود و دانشگاه هیچ مسؤولیتی در این باره نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
امضا و تاریخ:

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *