دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مهارت های زندگی

م .

چکیده
پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88 صورت گرفته است . برای این منظور تعداد 51 نفردانش آموز سال دوّم راهنمایی از یک مدرسه ی راهنمایی به طور تصادفی انتخاب و در قالب سه گروه ( دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ) مرتب شدند . برای آزمودن فرضیه های پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . دو گروه آزمایش سخنرانی و بحث گروهی به مدت یک ماه و نیم ( شش جلسه ) تحت تأثیر متغیر مستقل یعنی اجرای دو روش آموزشی سخنرانی و بحث گروهی قرار گرفتند امّا گروه کنترل در معرض هیچ آموزشی قرار نگرفت . در پایان ( جلسه هفتم ) برای هر سه گروه پس آزمون اجرا شد . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی خودآگاهی استفاده شد . تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون T مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه ( ANOVA ) و آزمون تعقیبی شفه ، نشان داد که آموزش به روش سخنرانی و بحث گروهی هر دو بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان تأثیر مثبت دارند امّا یادگیری دانش آموزان با بهره گرفتن از روش بحث گروهی بیشتر از روش سخنرانی بوده است .
کلید واژه :آموزش ، یادگیری ، مهارت خودآگاهی ، روش سخنرانی ، روش بحث گروهی .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقدیم آ
تشکر ب0
چکیده ج
فصـــــل اوّل
کلیات پژوهش
مقدمه 20
1 – 1 بیان مسئله 40
2 – 1 اهمیت و ضرورت تحقیق 10
3 – 1 اهداف تحقیق 17
4 – 1 فرضیه های تحقیق 17
5 – 1 تبیین متغیرهای تحقیق 17
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق 18
6 – 1 روش های آموزشی 18
1– 6 – 1 آموزش به روش سخنرانی 19
2 – 6 – 1 آموزش به روش بحث گروهی 20
7 – 1 یادگیری مهارت خودآگاهی 20
فصـــل دوم
پیشینه ی تحقیق
مقدمه 23
1 – 2 مهارت های زندگی 24
2– 2 مهارت های زندگی کدامند؟ 29
3- 2 اجزاء مهم خودآگاهی 35
1-3-2 ویژگی ها و صفات خود 36
1-1-3-2 شناخت ویژگی های جسمانی 36
2-1-3-2 شناخت ویژگی های هیجانی 37
3-1-3-2 شناخت ویژگی های رفتاری 38
2-3-2 شناخت توانایی ها ، استعدادها ، پیشرفت ها و تجربیان منفی 38
3-3-2 شناخت نقاط قوت و ضعف 38
4-3-2 عزت نفس و خودپنداره 39
5-3-2 شناخت افکار و عقاید و ارزش های خود 41

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-3-2 خودارزیابی صحیح 42
4-2 انواع اگاهی از خود 43
5-2 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی 45
6-2 موانع رشد خودآگاهی 47
1-6-2 توقعات و انتظارات بیش از حد 47
2-6-2 کمال طلبی 47
3-6-2 غرورها 48
7-2 وپژگی های افراد خودآگاه 48

8-2 آموزش 49
9-2 یادگیری 50
2-9-2 تعریف یادگیری 50
4-9-2 اصول یادگیری 51
10-2 نظریه های آموزشی و یادگیری 53
1-10-2 نظریه های رفتارگرایی 54
2-10-2 نظریه های شناخت گرایی 56
3-10-2 نظریه های ساخت گرایی یا سازندگی 65
11-2 الگوهای آموزشی 67
1-11-2 الگوهای خبرپردازی 68
2-11-2 الگوهای اجتماعی 69
3-11-2 الگوهای فردی 70
4-11-2 الگوهای نظام های رفتاری 70
5-11-2 الگوهای آموزشی سازندگی 71
12-2 راهبردهای آموزشی 71
1-12-2 آموزش مستقیم ( معلّم محور ) 71
1-1-12-2 روش سخنرانی 73
2-1-12-2 پیشینه ی روش سخنرانی 74
3-12-2 روش آموزش غیر مستقیم 75
1-3-12-2 روش آموزش تعاملی 76
2-3-12-2 آموزش به کمک بحث گروهی 77
3-3-12-2 مراحل آموزش به روش بحث گروهی 79
4-3-12-2 بحث گروه های کوچک 82
4-12-2 راهبرد یادگیری از طریق تجربه 84
5-12-2 مطالعه ی مستقل 85
13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده 85
1-13-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور 85
2-13-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 96
14-2 جمع بندی پژوهش ها 101

فصـــل سوم
روش تحقیق
مقدمه 103
1-3 جامعه ی آماری 103
2-3 نمونه ی آماری و روش نمونه گیری 103
3-3 روش تحقیق 104
4-3 طرح تحقیق 105
5-3 ابزار اندازه گیری 106
6-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودآگاهی 107
7-3 روش اجرا و جمع آوری داده ها 108
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 109
فصـــل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه 111
یافته های توصیفی 111
یافته های استنباطی 117
1-4 آزمون فرضیه ی اوّل 117
2-4 آزمون فرضیه ی دوّم 120
3-4 آزمون فرضیه ی سوّم 121
فصـــل پنجم
1-5 خلاصه و جمع بندی 124
2-5 بحث و نتیجه گیری 125
3-5 محدودیت ها 132
4-5 پیشنهادات 133
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 136
فهرست منابع خارجی 145
پیوست ها
پروتکل آموزش به شیوه ی بحث گروهی 148
پروتکل آموزش به شیوه ی به شیوه ی سخنرانی 156
برگه های توزیعی 164
پرسشنامه خودآگاهی پرسشنامه خودآگاهی 180
چکیده انگلیسی 182

فهرست جدول ها
جدول 1-3 طرح تحقیق 105
جدول 1-4 میانگین های تعدیل شده سه گروه 111
جدول2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی 112
جدول3-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی بحث گروهی و کنترل 114
جدول4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و کنترل 115
جدول 5-4 جدول تحلیل واریانس یک طرفه ( ANOVA ) 117
جدول 6-4 مقایسه ترکیبی سه گروه از طریق آزمون شفه 118
جدول 7-4 مقایسه ترکیبی شفه براساس سطح اطمینان بالا و پایین 119
جدول8-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و بحث گروهی 121
جدول9-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و سخنرانی 122

فهرست نمودارها
نمودار 1-4 مقایسه میانگین های تعدیل شده سه گروه 112
نمودار 2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و بحث گروهی 113
نمودار 3-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی 113
نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل و بحث گروهی 114
نمودار 5-4 مقایسه میانگین افتراقی گروه کنترل و بحث گروهی 115
نمودار 6-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و کنترل 116
نمودار 7-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و کنترل 116

مقدمه
همه ی ما در طول زندگی ، با فشارها و استرس های بزرگ و کوچکی مانند مراحل رشدی ، بلوغ ، بیماری ها ، فشار اقتصادی ، امتحان ، زلزله ، رقابت و یا از دست دادن اتوبوس ، دیر رسیدن به مدرسه یا محل کار ، امتحان ، سروصدای ماشین ها و … سروکار داریم . این دردسرها و گرفتاری ها روی احساس رضایت و شادی ما از زندگی تأثیر می گذارد و به تدریج سلامت ذهنی و جسمانی ما را تحت تأثیر قرار می دهد . برای رسیدن به یک سطح مطلوب از بهداشت روان برنامه های مختلفی ارائه شده است که به طور کلی این برنامه ها حول دو محور اصلی ارتقاء و پیشگیری طراحی شده است . برنامه آموزش مهارت های زندگی بر اساس ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهیه و تدارک دیده شده است . مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر ، شایسته و مطمئن عمل نمایند . یکی از این مهارتها ، مهارت خودآگاهی می باشد که به فرد کمک می کند خود را بشناسد و از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجارها آگاهی یابد ( غیاث فخری با همکاری بینازاده ، 1385 ) .
در طول تاریخ ، انسان همواره کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند . این نیاز به آموزش و یادگیری ، سبب بقای جوامع بشری شده و بدین سان ، فرهنگ سازی و حفظ آن ، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است . آموزش و یادگیری یک وظیفه ی راهبردی است که همواره ، این سوال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که (( می خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می خواهیم آن را یاد بدهیم . )) برای یک آموزش اثربخش و مؤثر ، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب ، حائز اهمیت است ( فضلی خانی ، 1381 ) .
” امروزه یادگیری رویدادی اکتشافی تلقی می شود که از طریق مشارکت فعال بین معلم و دانش آموزان صورت می گیرد . ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد . کسب تجربه به وسیله ی فرد یک فعالیت حداقل دو جانبه است . در فرایند جدید آموزش انتقال دانش و مفاهیم کارآیی کمتری دارد و بیشتر به فرایند تولید دانش توجه می شود که این فرایند ، امکان شناخت موقعیت ها ، گزینش راهکارهای مناسب ، استنباط و تحلیل دقیق موضوع و در نهایت کشف حقیقت را برای فراگیران فراهم می آورد ” ( کیوانفر ، 1381، ص42 – 39 ) . آموزش و پرورش کلید کیفیت منابع انسانی است ، بنابراین ضروری است ، دانش آموزان را به ابزاری مجهز نماییم تا قادر باشند استعدادهای بالقوه خویش را از راه یادگیری واقعی برای مشارکت هوشمندانه در امور جامعه تحقق بخشند و برای روندهای تازه طرحی نو درافکنند .
نظامهای پیشرو آموزش و پرورش می کوشند ظرفیت تغییر ، نوآوری و بازسازی خود را در ابعاد گوناگون گسترش دهند . در این بین تأکید بر روش هایی خواهد بود که به توسعه ی توانایی ها در حین فعالیت های آموزشی منجر شود و مؤثرترین آنها در بهبود فرایند آموزش و یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
1 – 1 : بیان مسأله
سالانه حدود میلیون ها دانش آموز در مدارس مشغول به تحصیل می باشند و تقریباً هر دانش آموز شش ساعت از عمر خود را در طول روز با معلمان ، همکلاسی ها ، دوستان و کتاب های درسی خود می گذراند . مابقی ساعات روز را هم با تکالیف خانگی خود سپری می کند . والدین کودکان خود را به مدارس می سپارند تا هر چه بیشتر علم بیاموزند ، تربیت شوند و برای زندگی آینده آماده شوند . با وجود فعالیت ها و تلاش های انجام شده در نظام آموزش و پرورش شاهد خبرهای نگران کنند ه ایی در مورد وضعیت تحصیلی ، اخلاقی ، عاطفی و اجتماعی کودکان هستیم. کودکانی که قادر به استفاده از آموخته های خود نیستند ، توانایی های لازم برای حل مسائل خود ندارند ، قادر به تصمیم گیری صحیح در مورد مسائل شخصی و اجتماعی خود نیستند ، تک رو و خود محور هستند ، ارزش ها و فرهنگ جامعه ی خود را خوب نمی شناسند ، به راحتی تحت تأثیر فیلم ها و تبلیغات قرار می گیرند و ….. با توجه به تغییرات عمیق فرهنگی ، در حال حاضر کودکان ما نیاز به یادگیری بیشتری در زمینه ی مهارت ها و رشد توانایی هایی از جمله بینش و بصیرت ، خودآگاهی ، ارتباط برقرار کردن با دیگران ، مذاکره و تصمیم گیری را دارند . آنها نیاز دارند تا بتوانند از این مهارت ها در زندگی روزانه به طور مؤثری استفاده کنند ( غیاث فخری ، 1387 ) .
امروزه برخلاف ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی لازم و اساسی هستند و همین امر آنها را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است ( اسکندری ، 1381 ) .
پژوهش های بی شمار نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی ـ عاطفی ریشه های روانی اجتماعی دارند. برای مثال، پژوهشی در زمینه اعتیاد و سوء مصرف مواد نشان داده است که سه عامل مرتبط با سوء مصرف مواد عبارتند از: عزت نفس ضعیف، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارتهای ارتباطی (مک دونالد و همکاران، 1991). همچنین پژوهش ها نشان داده اند که بین خودکارآمدی ضعیف و مصرف سیگار و الکل، سوء مصرف مواد، رفتارهای مخاطره آمیز و ضعف عملکرد شناختی رابطه معنی داری وجود دارد. مطالعات نشان داده اند که ارتقاء مهارتهای مقابله ای وتوانایی های روانی اجتماعی دربهبود زندگی بسیار مؤثر است (به نقل اسکندری، 1381 ) .
زولینگر و همکاران ( 2003 ) در یک مطالعه به برررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر دانش ، نگرش و توانایی دانش آموزان مدارس راهنمایی در انتخاب سبک زندگی سالم پرداختند . نتیجه ی این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که در برنامه ی آموزش مهارت های زندگی شرکت کرده بودند در مقایسه با آنهایی که شرکت نکرده بودند کمتر سیگار می کشیدند .
همچنین تلادو ( ۱۹۷۴) دریافتند که توانایی بیشتر در حل مسأله با افزایش عزت نفس و پایگاه درونی رابطه دارد و ویک لانگ( ۱۹۷۹ ) در پژوهشی که اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه خودآگاهی بررسی نمود، نشان داد که به دنبال این آموزش، دانش آموزان صداقت بیشتر، نوع دوستی بیشتر و پرخاشگری کمتر نشان می دهند .
یکی از شگفتیهای جهان امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی و یافته های علمی و پژوهشی است که ویژگی خاصی را به دنیای امروز داده ، بخشی از این پیشرفت شامل ارائه الگوها و روش های نوین تدریس می باشد .
” اکنون دانش آموزان برای روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید به طور فزاینده مهارتهای خودآگاهی ، تفکر انتقادی و خلاق را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه فرا گیرند تا بتوانند با تفکر منطقی و نقاد خود سرنوشت جامعه را بررسی و ارزیابی کنند ، از این رو آموزش مهارت خودآگاهی ، مهارتهای تفکر و یادگیری از طریق روش های فعال ضروری به نظر می رسد و این امر اصولاً با تغییر بنیادی روش های آموزش و یادگیری در مدارس میسر می شود ” ( کیوانفر ، 1381 ، ص 42 – 39 ) .
اغلب نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری بر این نکته تأکید دارند که یادگیری وقتی مؤثر واقع می شود که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد . معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد ، لذا باید تلاش نماید تا به انحاء مختلف دانش آموزان را هر چه بیشتر در صحبت ها و فعالیت های کلاس مشارکت دهد . لئونارد اچ کلارک می گوید ” با اطمینان باید گفت کلاسی وضعیت مطلوب را داراست که در آن دانش آموزان نیمی از وقت خود را در فعالیت های کلاسی شرکت داشته باشند . ” ( کلارک ، 1977 ، ترجمه ی طهوریان ، 1378 ، ص 138 ) .
بنجامین بلوم نیز پس از انجام تحقیقات و مطالعات گسترده در این زمینه به این نتیجه رسید که بررسی میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس روشن ترین شاخص اثربخشی آموزشی است ( بلوم ، 1982 ، ترجمه سیف ، 1363 ) .
فراگیران باید خود را در بطن فرایند آموزشی ببینند و نقش راهبردی در اکتشاف مفاهیم و علوم را درک کنند ، در این صورت با علم تولید شده شریک می شوند و با کمال میل از آن دفاع و پشتیبانی می کنند و به کاربرد این علوم ایمان و اعتقاد راسخ می یابند . در این جریان یادگیری در همه ی ابعاد ذهنی و فیزیکی اتفاق می افتد . ( فضلی خانی ، 1378 ) . اگر این روند در طول سال های تحصیل در مدرسه و دوره های بالاتر ادامه یابد و در ذهن و رفتار شاگردان تثبیت گردد به عملی نهادینه تبدیل می شود .
بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیّت بکارگیری روش آموزش مناسب که بیشترین نتیجه را در یادگیری و تغییر رفتار دانش آموزان ایجاد می کند ، انتظار می رود که نگاه تازه ای به دانش آموزان بیندازیم و با بهره گرفتن از انواع روش های فعال موجب رشد قوه تفکر ، خلاقیت و اعتماد به نفس و روحیه ی جستجوگری و سیالی ذهن دانش آموزان بشویم و آنان را برای ورود به دنیای پیچیده امروز آماده کنیم .
مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری اهمیت ویژه ای دارد و می تواند در ارضاء روانی ، عاطفی ، اجتماعی و نیز بیدار کردن حس مدیریت آنان نقش اساسی ایفا نماید . در افزایش اعتماد به نفس آنان تأثیر می گذارد ، بنابراین مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری موجب می شود تا آمادگی بیشتری برای قبول مسئولیت پیدا کنند ( فخرایی ، 1380 ) .
آموزش ابزاری است در دست معلم برای کمک به دانش آموزان و دانشجویان به منظور یادگیری بهتر و بیشتر . از این رو ، هدف معلم ، مدرسه یا هر نظام آموزشی آسان ساختن یادگیری در یادگیرندگان است

مطالب مرتبط