مدیریت زنجیره تامین

………………………………11
1-11 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-12 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….13
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2 مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..17
2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………18
2-3-1 مشکل روش های سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین………………………………………19
2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………………………………………………………..20
2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده……………………………………………………………………20
2-4-1-1 مدل CCR……………………………………………………………………………………………21
2-4-1-2 مدل BCC……………………………………………………………………………………………23
2-4-1-3 مدل جمعی……………………………………………………………………………………………24
2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با بهره گرفتن از DEA …………………………………..25
2-6 نقص DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین………………………………………………………….31
2-7 مدل DEA شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….31
2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای………………………………………………………………………………..32
2-7-1-1 ساختار سری…………………………………………………………………………………………..32
2-7-1-2 ساختار موازی…………………………………………………………………………………………34
2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای…………………………………………………………………………….35
2-7-2-1 مدل ایستا……………………………………………………………………………………………….35
2-7-2-2 مدل پویا……………………………………………………………………………………………….36
2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی………………………………………………….37
2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای……………………………………………………….38
2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای…………………………………………………………………………………41
2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….42
2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………42
2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..42
2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………43
2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………43
2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. 43
2-9-1-4-2 مدل همکاری DEA دو مرحله ای………………………………………..44
2-10مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….46
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………47
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………47
3-3 جامعه/ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..48
3-3-1 صنعت خودروی ایران…………………………………………………………… ……………………..49
3-3-2 سایپا……………………………………………………………………………………………………………49
3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………………..50
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………50
3-5-1 مدل DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت……………………………………………50
5-3 -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب………………………………………….52
5-3-2-1 خروجی های نامطلوب……………………………………………………………………..52
3-5-3 مدل های DEA شبکه ای……………………………………………………………………………53
3 -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………………………………53
3 -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع……………………………………………………………………..55

3-6 شاخص های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………………56
3-7 داده های جمع آوری شده………………………………………………………………………………………….57
3-8 نمونه ای از برنامه نویسی Lingo……………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………..69
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..70

4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای…………………………………………..70
4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا……………………………………………………………………….73
4-4 رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………………………76
4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای…………………………………..78
4-6 پاسخ به پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………..80

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-7 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………82
4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج…………………………………………………………………………………………..83
4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………..83
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..85

 
 
عنوان فهرست جداول صفحه

جدول 2-1 خلاصه ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تامین با بهره گرفتن از DEA………………….29
جدول 3-1 داده های مربوط به زنجیره های تامین شرکت سایپا در سال 1390……………………….59
جدول 4-1 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA سنتی………………………………………………………71
جدول 4-2 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………..72
جدول 4-3 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل سنتی DEA…………………………………………….73
جدول 4-4 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل شبکه ای DEA………………………………………..75
جدول 4-5 تحلیل حساسیت ورودیهای ابتدایی در مدل DEA شبکه ای………………………………….79
عنوان فهرست اشکال صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………6
شکل 2-1 مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………..16
شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای……………………………………31
شکل 2-3 ساختار سری…………………………………………………………………………………………………32
شکل 2-4 ساختار موازی……………………………………………………………………………………………….35
شکل 2-5 DEA شبکه ای ایستا……………………………………………………………………………………..36
شکل 2-6 DEA شبکه ای پویا………………………………………………………………………………………37
شکل 2-7 مدل جریان مشترک……………………………………………………………………………………….38
شکل 2-8 فرایند دو مرحله ای……………………………………………………………………………………….42
شکل 2-9 زنجیره تامین دو مرحله ای……………………………………………………………………………..44
شکل 3-1زنجیره تامین دو مرحله ای………………………………………………………………………………53
شکل 3-2 لیست ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………….57
شکل 4-1 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل سنتیDEA……………………………………………77
شکل 4-2 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل شبکه ایDEA……………………………………….78
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته است. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی روند تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007) این نگرش ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها می بایست در تحقق اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389)
مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی است. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، سعی در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند. Gunasekaran et al., 2004) (A.
نقش صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر است. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004) (Hopp & لذا مهم است که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری شود به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالب زاده، 1387)
موانع بحرانی وپیچیده زیادی ممکن است سیستم های اندازه گیری عملکرد فعلی را از ارائه کمک های قابل توجه به بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تامین منحرف کند. بواسطه همین پیچیدگی ذاتی، انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی

مطالب مرتبط